Biuletyn Informacji Publicznej Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 06.02.2019, 15:30

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Głównaul. Tamka 1, 00-349 Warszawa,

Sekretariat Komendanta Głównego OHP
tel.: (22) 578-47-00

Kancelaria 
tel.: (22) 578-47-01/02 
fax: (22) 578-47-47
e-mail: kgohp@ohp.pl 

NIP: 5271118029
REGON: 007001280

strona: www.ohp.pl


Komendant Główny OHP

Bogdan ŚcibutZastępcy Komendanta Głównego OHP:

​Piotr Modzelewski

Dyrektor Wykonawczy -
Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych


Wojciech Szewczyk


tel. (22) 578-47-00

Serwis ten stanowi realizację następujących przepisów:

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 poz. 1764)

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), które utraciło moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL