Biuletyn Informacji Publicznej Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2017, 15:13

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Głównaul. Tamka 1, 00-349 Warszawa,

tel.: (22) 578-47-00, 862-64-36

NIP: 5271118029
REGON: 007001280

e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl
strona: www.ohp.pl
Komendant Główny OHP

Marek SurmaczZastępcy Komendanta Głównego OHP:

Renata Wicha

​Wojciech Szewczyk


tel. (22) 578-47-00

 

Serwis ten stanowi realizację następujących przepisów:

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2015 poz. 2058)

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), które utraciło moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

©1999-2017 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL