Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzone kontrole w 2008 r. - ROK 2008 - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

ROK 2008

Czwartek, 07 sierpnia 2008

Przeprowadzone kontrole w 2008 r.


Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP w I półroczu 2008 roku przeprowadził następujące kontrole:

-   kontrolę interwencyjną w CKiW OHP w Wiechlicach, której przedmiotem były sprawy organizacyjne, wychowawcze oraz z zakresu kształcenia uczestników,
-   kontrolę problemową sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych oraz bieżącą działalność Opolskiej WK OHP,
-   kontrolę interwencyjną Pomorskiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy z zakresu inwestycji i remontów, sprawy kadrowe oraz finansowo-księgowe,
-   kontrolę doraźną Śląskiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy kadrowe, wykorzystanie samochodów służbowych, sprawy z zakresu organizacji, inwestycji i remontów, porozumień zawieranych z pracodawcami zatrudniającymi młodocianych uczestników,
-   kontrolę interwencyjną Łódzkiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy organizacyjne, wychowawcze i kadrowe,
-   kontrolę interwencyjną CKiW OHP w Tarnowie w związku z uwagami do protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przy okazji zmian na stanowisku dyrektora Centrum,
-   kontrolę interwencyjną Świętokrzyskiej WK OHP dotyczącej wynagrodzeń pracowników, spraw kadrowych oraz organizacyjnych,
-   kontrolę doraźną CKiW OHP w Oleśnicy sprawdzającą poprawność przeprowadzania inwentaryzacji przy okazji zmian na stanowisku dyrektora Centrum.

W III kwartale 2008 r. Komendant Główny OHP nie zlecił do realizacji Zespołowi Kontroli Wewnętrznej KG OHP żadnej kontroli w jednostkach OHP.

Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP w IV kwartale 2008 roku skontrolował działalność dwóch jednostek:

- Gospodarstwo Pomocnicze KG OHP w Świnoujściu – kontrola problemowa. Przedmiotem badania była kondycja finansowa Gospodarstwa.
- Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Nosowie – kontrola doraźna. Zakresem kontroli objęto sprawy wychowawczo-kształceniowe uczestników OHP oraz sytuację finansową Gospodarstwa Pomocniczego CKiW OHP w Nosowie.

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzono dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka  kontrolująca.

 

Metadane

Data publikacji : 07.08.2008
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor BKG Kalina Kenczew-Pałasz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL