Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzone kontrole w 2009 r. - ROK 2009 - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

ROK 2009

Czwartek, 02 kwietnia 2009

Przeprowadzone kontrole w 2009 r.

Realizacja planu kontroli w I kwartale 2009 r.

  
W I kwartale 2009 roku Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP miał w planie przeprowadzenie 3 kontroli problemowych w podległych jednostkach organizacyjnych.
Z uwagi na realizowany w tym okresie proces oceny działalności realizowanej w 2008 roku przez wojewódzkie komendy i centra kształcenia i wychowania wraz z rozliczeniem jej wyników, nie udało się w 100% zrealizować zamierzonego planu.
Do 31 marca br. Przeprowadzono dwie kontrole (wymienione poniżej), natomiast jedną przesunięto na II kwartał:
 
 1. Zrealizowano kontrolę problemową w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku - jednostce organizacyjnej Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Warszawie. Jej przedmiotem były sprawy z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełnianie wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą objęty został okres 2008/2009 roku.
 2. Kontrola problemowa w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zamościu Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie miała na celu sprawdzenie działań organizacyjnych, wychowawczych, spełnienia wymogów kwalifikacyjnych pracowników, zakresu kształcenia oraz warunków żywienia i zakwaterowania uczestników.
 
 
Realizacja planu kontroli w II kwartale 2009 r.
 
 
Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP w II kwartale 2009 roku zaplanował przeprowadzenie 4 kontroli problemowych w podległych jednostkach organizacyjnych OHP. Plan wykonano w całości.
Dodatkowo w omawianym okresie przeprowadzono 3 następujące kontrole: jedną zaległą - planowaną w I kwartale i dwie interwencyjne. Jedną z nich przeprowadził pracownik Zespołu Kadr KG OHP.
 
Przeprowadzono następujące kontrole:
 
 1. Kontrolę problemową w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie – opiekuńczo-wychowawczej jednostce organizacyjnej Pomorskiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy organizacyjne, wychowawcze, dotyczące spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników, oraz z zakresu kształcenia, warunków żywienia i zakwaterowania uczestników w powiązaniu z Gospodarstwem Pomocniczym.
 2. Kontrolę problemową w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kaliszu – w Wielkopolskiej WK OHP - której przedmiotem były sprawy z zakresu organizacji, spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą objęty został okres 2008-2009 roku.
 3. Kontrolę interwencyjną w Środowiskowym Hufcu Pracy 13-1 w Jędrzejowie - jednostce organizacyjnej Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, której przedmiotem były sprawy kadrowe. Kontrolę przeprowadził pracownik Zespołu Kadr KG OHP.
 4. Kontrolę problemową w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie – opiekuńczo-wychowawczej jednostce organizacyjnej podległej Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, której przedmiotem były sprawy organizacyjne, wychowawcze, dotyczące spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników, oraz z zakresu kształcenia, warunków żywienia i zakwaterowania uczestników w powiązaniu z Gospodarstwem Pomocniczym.
 5. Kontrolę problemową w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Opolskiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy z zakresu organizacji, spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.
 6.  Kontrolę interwencyjną w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i podległym jej Gospodarstwie Pomocniczym w Olsztynie. Kontrola przeprowadzona była przez pracownika Zespołu Kontroli Wewnętrznej wspólnie z Dyrektorem Biura Administracyjnego KG OHP. Zakres kontroli dotyczył wydatkowania środków finansowych na remont siedziby WK OHP z uwzględnieniem celowości wydatków i stopnia realizacji remontu.
 7. Kontrolę problemową w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu Zdroju - opiekuńczo-wychowawczej jednostce organizacyjnej na terenie Podkarpackiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy organizacyjne, wychowawcze, dotyczące spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników, oraz z zakresu kształcenia, warunków żywienia i zakwaterowania uczestników w powiązaniu z Gospodarstwem Pomocniczym.
            Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.


 Realizacja planu kontroli w III kwartale 2009 r.

Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP miał w planie przeprowadzenie w III kwartale 2009 roku trzech kontroli problemowych w podległych KG OHP jednostkach organizacyjnych: w OSiW w Iwoniczu-Zdroju (Podkarpacka WK OHP w Rzeszowie), OSiW w Lanckoronie (Małopolska WK OHP w Krakowie) i CEiPM  w Koszalinie (Zachodniopomorska WK OHP w Szczecinie).  Z zaplanowanych kontroli zrealizowano dwie. Jedną w planowanym okresie (CEiPM w Koszalinie ), natomiast drugą (OSiW w Iwoniczu-Zdroju) przeprowadzono w II kwartale. Z uwagi na  dodatkową realizację w omawianym okresie  dwóch kontroli pozaplanowych (CKiW w Wiechlicach i CKiW w Tarnowie) nie przeprowadzono kontroli w OSiW w Lanckoronie. Realizacja tej kontroli została przeniesiona na IV kwartał.
 

 1. Kontrola problemowa w CEiPM OHP w Koszalinie – sprawy z zakresu organizacji, spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą zostały objęte działania w 2009 roku.
 2. Kontrola interwencyjna w CKiW w Wiechlicach. Kontrola przeprowadzona wspólnie z Dyrektorem Biura KG OHP. Zakres kontroli – sprawy z zakresu stosunków interpersonalnych pomiędzy pracownikami CKiW i GP w Wiechlicach, rzeczywistego stanu osobowego młodzieży przebywającej w jednostce z uwzględnieniem liczby młodzieży uczącej się w Gimnazjum i Zasadniczej Szkole Zawodowej i jej klasyfikacja w roku szkolnym 2008/2009.
 3.  Kontrola problemowa w CKiW w Tarnowie oraz Międzynarodowego Ośrodka Integracyjnego w Gródku nad Dunajcem – zakres organizacyjno-funkcjonalno-finansowy.


Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden – jednostka kontrolująca.

 

Realizacja planu kontroli w IV kwartale 2009 r.
  
Łącznie w IV kwartale 2009 r. Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP przeprowadził 8 kontroli.

 

Zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli, Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP  przeprowadził w IV kwartale 3 kontrole problemowe w podległych KG OHP jednostkach organizacyjnych, tj. w  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze (Dolnośląska WK OHP) i w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej (Śląska WK OHP) oraz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorska WK OHP).

Dodatkowo zrealizowano 1 zaległą (wg planu na III kwartał 2009 r.) kontrolę problemową w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie (Małopolska WK OHP) oraz 4 kontrole pozaplanowe w podległych KG OHP jednostkach organizacyjnych, tj. w Centrach Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy i Wiechlicach oraz w dwóch Wojewódzkich Komendach OHP - Pomorskiej i Opolskiej.
 
Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli przedstawiał się następująco:
 
 
 1. Kontrole problemowe w CEiPM OHP w Jeleniej Górze i CEiPM OHP w Bielsku Białej obejmowały sprawy z zakresu organizacji jednostki, spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników w  2009 roku.
 2. Kontrole problemowe w OSiW w Grudziądzu oraz OSiW w Lanckoronie objęły sprawy z zakresu kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego oraz inne bieżące problemy jednostek opiekuńczo-wychowawczych w 2009 r.
 3. Cztery kontrole pozaplanowe w CKiW w Oleśnicy i Wiechlicach oraz w Pomorskiej i Opolskiej WK OHP dotyczyły problematyki z zakresu realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja”. Kontrolami objęto drugie półrocze 2009 rok.
   

Ze wszystkich, przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano po dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymywała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. Jedynie w przypadku kontroli dotyczących realizacji projektu „SPZR II edycja” sporządzano po trzy jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a dwa jednostka kontrolująca.

Metadane

Data publikacji : 02.04.2009
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Biura Komendy Głównej Kalina Kenczew-Pałasz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL