Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Przeprowadzone kontrole w 2010 r.


Realizacja planu kontroli w I kwartale 2010 r.

Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP w I kwartale 2010 roku miał w planie przeprowadzenie 3 kontroli problemowych w podległych KG OHP jednostkach organizacyjnych w: CEiPM OHP w Kielcach - w Świętokrzyskiej WK OHP, OSiW OHP w Oleśnie - w Opolskiej WK OHP, OSiW OHP w Chraplewie - w Wielkopolskiej WK OHP. Zrealizowano wszystkie 3 zaplanowane kontrole.

Ponadto w I kwartale 2010 r. realizowano 5 kontroli pozaplanowych w następujących jednostkach: CKiW OHP w Wiechlicach, CKiW OHP i GP w Tarnowie, OSiW OHP w Zwoleniu - w Mazowieckiej WK OHP, PPP OHP w Wolsztynie - w Wielkopolskiej WK OHP, PPP OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim - w Świętokrzyskiej WK OHP.

Łącznie w I kwartale 2010 r. Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP przeprowadził 8 kontroli w zakresie tematycznym określonym poniżej.

1.Przedmiotem kontroli problemowej w CKiW OHP w Wiechlicach były sprawy z zakresu organizacyjnego oraz kształceniowo-wychowawczego w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010. Kontrolę przeprowadził pracownik ZKW BKG wspólnie z Dyrektorem i pracownikiem Biura Edukacji i Wychowania KG OHP.
2.Przedmiotem kontroli problemowej w OSiW OHP w Oleśnie były sprawy z zakresu kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęte zostały lata 2009/2010.
3.Przedmiotem kontroli problemowej w CKiW OHP i GP w Tarnowie były sprawy z zakresu organizacyjnego i wychowawczo-szkoleniowego, oraz wynikłe z lustracji funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Integracyjnego w Gródku n/Dunajcem w zakresie organizacyjno – funkcjonalno - finansowym.
4.Tematem kontroli problemowej w OSiW OHP w Zwoleniu były sprawy z zakresu kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęte zostały lata 2009/2010.
5.Przedmiotem kontroli problemowej w OSiW OHP w Chraplewie były sprawy z zakresu kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęte zostały lata 2009/2010.
6.Kontrola sprawdzająca PPP OHP w Wolsztynie obejmowała działalność jednostki w latach 2009/2010, powstałej w ramach projektu EFS „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.
7. Kontrola problemowa w CEiPM OHP w Kielcach obejmowała sprawy z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełnianie wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą objęty został okres 2009/2010 roku.
8.Kontrola sprawdzająca PPP OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim objęła działalność jednostki w latach 2009/2010, powstałej w ramach projektu EFS „OHP jako realizator usług rynku pracy” PPP OHP . Jej przedmiotem były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

Z przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a drugi jednostka kontrolująca. W przypadku kontroli pozaplanowych dotyczących realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy (UDA-POKL.01.03.03-00-023/09-00)” sporządzano trzy jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a dwa pozostawały w jednostce kontrolującej.


W I kwartale 2010 r. pracownicy ZKW BKG OHP zarejestrowali i wyjaśnili 8 skarg.


Realizacja planu kontroli w II kwartale 2010 r.

Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP w II kwartale 2010 roku miał w planie przeprowadzenie 3 kontroli problemowych w podległych jednostkach organizacyjnych-  w CEiPM OHP w Rzeszowie – Podkarpackiej WK OHP z siedzibą w Rzeszowie, CEiPM OHP w Tarnowie funkcjonującego w Małopolskiej WK OHP w Krakowie, ŚHP 12-21 w Bielsku Białej należący do Śląskiej WK OHP w Katowicach. Zrealizowano wszystkie 3 zaplanowane kontrole. 

Dodatkowo w tym czasie zrealizowano 5 kontroli pozaplanowych w następujących jednostkach:

- w Wielkopolskiej WK OHP przeprowadzono 2 kontrole, w tym jedną z nich przeprowadził pracownik Zespołu Kadr KG OHP, drugą pracownik ZKW KG OHP,
- w Hufcu Pracy 7-11 OHP w Płocku należącym do Mazowieckiej WK OHP,
- w biurze Kujawsko-pomorskiej WK OHP w Toruniu, 
- w Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP w Łańcucie funkcjonującym na terenie Małopolskiej WK OHP.

Łącznie w II kwartale 2010 r. Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP przeprowadził 8 kontroli.

Zakres tematyczny w/w kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola planowana, problemowa w CEiPM OHP w Tarnowie dotyczyła spraw z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą objęto działalność w 2010 roku.
2. Kontrola planowana, problemowa w CEiPM  OHP w Rzeszowie dotyczyła spraw z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą objęto działalność w 2010 roku.
3. Kontrola planowana, problemowa w ŚHP 12-21 w Bielsku-Białej funkcjonującym na terenie Śląskiej WK OHP. Przedmiotem kontroli były sprawy z zakresu organizacji wewnętrznej hufca, działalności szkoleniowej, wychowawczej, spraw rekrutacyjnych i dotyczących źródeł finansowania działalności hufca.
4. Kontrola interwencyjna w WWK OHP w Poznaniu (zrealizowana przez pracownika ZK BKG OHP), której przedmiotem były sprawy z zakresu działalności kadrowej.
5. Kontrola interwencyjna w WWK OHP w Poznaniu, której przedmiotem były sprawy z zakresu organizacji i dyscypliny pracy, właściwego kreowania polityki kadrowej, refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników, eksploatacji taboru samochodowego.
6. Kontrola interwencyjna w HP 7-11 w Płocku – Mazowieckiej WK OHP w Warszawie, której przedmiotem były sprawy z zakresu działalności wychowawczo-szkoleniowej w roku szkolnym 2009/2010, kadrowo-organizacyjne oraz finansowe dotyczące organizowania przez jednostkę imprez okolicznościowych. 
7. Kontrola interwencyjna w biurze Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w Toruniu, której przedmiotem były sprawy z zakresu stosunków interpersonalnych panujących wśród pracowników jednostki.
8. Kontrola sprawdzająca PPP OHP w Łańcucie - jednostce organizacyjnej Podkarpackiej WK OHP w 2010 roku, funkcjonującej w ramach projektu EFS „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest  zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

Z przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a drugi jednostka kontrolująca. Jedynie w przypadku kontroli pozaplanowych dotyczących realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy (UDA-POKL.01.03.03-00-023/09-00)” sporządzano trzy jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a dwa jednostka kontrolująca.

W II kwartale 2010 r. pracownicy ZKW BKG OHP przyjęli i zarejestrowali 7 skarg, w tym jedną, będącą kontynuacją sprawy z 2009 r.Realizacja planu kontroli w III kwartale 2010 r.

Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP w III kwartale 2010 roku miał w planie przeprowadzenie 3 kontroli problemowych w podległych KG OHP jednostkach organizacyjnych w: CEiPM OHP w Gdańsku – Pomorskiej WK OHP, OSiW w Barlinku – Zachodniopomorskiej WK OHP, OSiW w Mysłakowicach – Dolnośląskiej WK OHP. Z uwagi na realizację dodatkowych 5 kontroli (pozaplanowych) projektu współfinansowanego w ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Nasza przyszłość 2”, realizację kontroli OSiW w Barlinku i Mysłakowicach przesunięto na IV kw. 2010 r.

Łącznie w III kwartale zrealizowano 9 kontroli: 1 kontrolę planowaną -  problemową w CEiPM, 5 kontroli dotyczących realizacji projektu „Nasza przyszłość 2”, 2 kontrole dot. realizacji projektu EFS „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja” oraz 1 kontrolę projektu EFS „OHP jako realizator usług rynku pracy”. 

Wykaz zrealizowanych kontroli w III kwartale 2010 r. przez Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP i ich zakres tematyczny przedstawia się następująco: 

1. Kontrola planowana, problemowa w CEiPM OHP w Gdańsku, której przedmiotem były sprawy z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełnianie wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą został objęty 2010 rok.
2. Kontrola realizacji projektu EFS „OHP jako realizator usług rynku pracy” przeprowadzona w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Tczewie – jednostce organizacyjnej Pomorskiej WK OHP.
3. Kontrola realizacji projektu EFS „SPZR III edycja” przeprowadzona w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu.
4. Kontrola realizacji projektu EFS „SPZR III edycja” przeprowadzona w Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach.   
5. Kontrola realizacji projektu EFS „Nasza Przyszłość 2” przeprowadzona w Łódzkiej WK OHP w Łodzi.
6. Kontrola realizacji projektu EFS „Nasza Przyszłość 2” przeprowadzona w Opolskiej WK OHP w Opolu.  
7. Kontrola realizacji projektu EFS „Nasza Przyszłość 2” przeprowadzona w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie – jednostce organizacyjnej Małopolskiej WK OHP.
8. Kontrola realizacji projektu EFS „Nasza Przyszłość 2” przeprowadzona w Warmińsko-Mazurskiej WK OHP w Olsztynie.
9. Kontrola realizacji projektu EFS „Nasza Przyszłość 2” przeprowadzona w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

Przedmiotem kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego były m.in. sprawy organizacyjne i prawidłowość prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

Z przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. Natomiast w przypadku kontroli dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego sporządzano trzy jednobrzmiące sprawozdania, z których jedno otrzymała jednostka kontrolowana, a dwa jednostka kontrolująca.  

W III kwartale 2010 r. pracownicy ZKW BKG OHP przyjęli i zarejestrowali 4 skargi, na które – po wcześniejszych wyjaśnieniach i ustaleniach – zostały udzielone pisemne odpowiedzi.Realizacja planu kontroli w IV kwartale 2010 r.

Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP w IV kwartale 2010 roku miał w planie przeprowadzenie 3 kontroli problemowych w podległych KG OHP jednostkach organizacyjnych w: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu (Lubelska WK OHP), Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi (Łódzka WK OHP). Zrealizowano dwie z nich, z uwagi na realizację pozaplanowej kontroli w Ośrodku Szkolenia i Wychowania i Gospodarstwie Pomocniczym w Trzebini (Małopolska WK OHP). Termin realizacji planowej kontroli w CEiPM w Łodzi przełożono na I kwartał 2011 r. Na I kwartał 2011 r. przełożono również realizację zaplanowanej w III kwartale 2010 r. kontroli OSiW w Mysłakowicach. Przesunięcie tej kontroli spowodowane było dodatkową realizacją 5 kontroli projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Nasza przyszłość 2”. W IV kwartale 2010 r. zrealizowano jedną kontrolę zaplanowaną w III kwartale 2010 r. w OSiW OHP w Barlinku (Zachodniopomorska WK OHP).

Łącznie w IV kwartale 2010 r. realizowano 9 kontroli: trzy ww. zaplanowane w III i IV kw. 2010 r. oraz 6 pozaplanowych zrealizowanych w następujących jednostkach: w OSiW i GP OHP w Trzebini, Śląskiej WK OHP w Katowicach, Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Krasnymstawie (Lubelska WK OHP), Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP w Łęcznej (Lubelska WK OHP),  CKiW OHP w Gołdapi i CKiW OHP w Pleszewie.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco: 

1. Kontrola realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja” przeprowadzona w  ŚWK OHP w Katowicach.
2. Kontrola problemowa w CEiPM  OHP w Zamościu, której przedmiotem były sprawy z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą objęty został okres 2010 roku.
3. Kontrola sprawdzająca w MCK OHP w Krasnymstawie (Lubelska WK OHP) projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.
4. Kontrola sprawdzająca w PPP OHP w Łęcznej (Lubelska WK OHP) projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.
5. Kontrola problemowa w OSiW OHP w Barlinku (Zachodniopomorska WK OHP), której przedmiotem były sprawy z zakresu: kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został rok 2010.
6. Kontrola realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja” przeprowadzona w CKiW OHP w  Gołdapi.
7. Kontrola problemowa w CKiW OHP w Gołdapi, której przedmiotem były sprawy z zakresu organizacyjnego i wychowawczo-szkoleniowego.
8. Kontrola problemowa w OSiW i GP w Trzebini (Małopolska WK OHP). Przedmiotem kontroli były sprawy z zakresu: kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. W zakresie finansowym – zbadanie kondycji finansowej Gospodarstwa Pomocniczego.
9. Kontrola realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja” przeprowadzona w CKiW OHP w Pleszewie.

Z przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

W przypadku kontroli dotyczących realizacji projektów z EFS sporządzano po trzy jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a dwa pozostawały w jednostce kontrolującej.

W IV kwartale 2010 r. pracownicy Zespołu Kontroli Wewnętrznej Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 6 skarg.

 

Metadane

Data publikacji : 07.07.2010
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Biura Komendy Głównej OHP Kalina Kenczew-Pałasz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry