Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Przeprowadzone kontrole w 2011 r.

Realizacja planu kontroli w I kwartale 2011 r.

Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP w I kwartale 2011 roku miał w planie przeprowadzenie 3 kontroli problemowych w podległych jednostkach organizacyjnych – w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach (Dolnośląska WK OHP), Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi (Łódzka WK OHP) i w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wiśle (Śląska WK OHP). Zrealizowano jedną z nich - w CEiPM w Łodzi. Pozostałe przełożono na terminy późniejsze, z powodów jak poniżej:

  • dot. kontroli OSiW w Mysłakowicach – jednostkę tę w I kwartale 2011 r. kontrolowali pracownicy Dolnośląskiej WK OHP, ponadto pracownik BKG ZKW OHP w analogicznym okresie realizował pozaplanową kontrolę problemową w Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie.
  • dot. kontroli OSiW w Wiśle – pracownik BKG ZKW OHP w analogicznym okresie prowadził zintensyfikowane prace związane z coroczną oceną wojewódzkich komend i centrów kształcenia i wychowania oraz z całoroczną sprawozdawczością.

Pomimo tego w I kwartale 2011 r. zrealizowano łącznie 5 kontroli: jedną planowaną w CEiPM w Łodzi i cztery pozaplanowe – Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP w Pabianicach - ŁWK OHP, Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Pabianicach – ŁWK OHP, Zachodniopomorskiej WK OHP – biurze w Szczecinie i obiekcie w Świnoujściu, Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim MWK OHP (kontrolę przeprowadzili pracownicy Biura Administracyjnego KG OHP).

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:


1. Kontrola problemowa w CEiPM OHP w Łodzi, której przedmiotem były sprawy z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełnianie wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą objęty został okres 2010/2011 roku.
2. Kontrola sprawdzająca w MCK OHP w Pabianicach powstałego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji – czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.
3. Kontrola sprawdzająca w PPP OHP w Pabianicach powstałego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji, jej zgodności z obowiązującymi standardami.
4. Kontrola problemowa w Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie, której przedmiotem były sprawy dotyczące likwidacji gospodarstwa pomocniczego KG OHP w Świnoujściu.
5. Kontrola Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, w zakresie prawidłowości przekazania składników majątkowych z byłego Ośrodka Centralnego Szkolenia Maszynistów do KG OHP.


Z przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a drugi jednostka kontrolująca. W przypadku kontroli dotyczących realizacji projektów EFS sporządzano po trzy jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a dwa pozostawały w jednostce kontrolującej.


W I kwartale 2011 r. pracownicy Zespołu Kontroli Wewnętrznej Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 10 skarg.


Realizacja planu kontroli w II kwartale 2011 r.

Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP w II kwartale 2011 roku zaplanował realizację 4 kontroli problemowych w podległych KG OHP jednostkach organizacyjnych w: OSiW w Starachowicach – Świętokrzyska WK OHP w Kielcach, CEiPM w Toruniu – Kujawsko-Pomorska WK OHP i w dwóch wytypowanych jednostkach, z realizacji przez OHP projektów EFS: „Nasza Przyszłość III”, „Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój IV Edycja”. Z uwagi na to, iż kontrolę projektów EFS od II kwartału 2011 r. ma przeprowadzać jeden pracownik ZKW BKG, a nie jak było zaplanowane na początku roku - dwóch pracowników, plan pracy uległ pewnej modyfikacji. Z tego też względu pracownicy ZKW zrealizowali trzy spośród zaplanowanych kontroli - w CKiW w Tarnowie skontrolowano realizację projektu EFS „ Nasza Przyszłość III” oraz w OSiW w Starachowicach i CEiPM w Toruniu przeprowadzono zgodnie z planem kontrole problemowe. Natomiast kontrole projektu EFS „Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój ”- IV Edycja w CKiW OHP w Tarnowie przeprowadził pracownik Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP. Łącznie pracownicy ZKW zrealizowali siedem kontroli – (3) zaplanowane w II kwartale 2011 r. i (3) planowane w innych kwartałach 2011 r., w tym: (1) kontrola zaległa z I kwartału 2011 r. w OSiW w Wiśle Śląskiej WK OHP, (2) kontrole zaplanowane w IV kwartale 2011 r. w CKiW OHP w Szczawnicy i w Jabłonce. Ponadto zrealizowano (1) kontrolę projektu EFS „OHP jako realizator usług rynku pracy” w MCK w Brodnicy Kujawsko-pomorskiej WK OHP.


Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Dwie kontrole problemowe w CKiW OHP w Szczawnicy i w Jabłonce, której przedmiotem były sprawy z zakresu: kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników CKiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został rok szkolny 201/2011. Kontrolowane Centrum Kształcenia i Wychowania jest traktowane w strukturach OHP jako jeden ośrodek opiekuńczo-wychowawczy zarządzany przez jeden zespół kierowniczy, jednakże ze względu na jego położenie - w dwóch oddzielnych, oddalonych od siebie o ok. 60 km obiektach – wymagał przeprowadzenia dwóch odrębnych kontroli.

2. Kontrola problemowa w CEiPM OHP w Toruniu, której przedmiotem były sprawy z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełnianie wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą objęty został okres 2011 roku.

3. Kontrola sprawdzająca w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Brodnicy – Kujawsko-pomorskiej WK OHP, powstałego i funkcjonującego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami.

4. Kontrola problemowa w OSiW OHP w Wiśle – Śląskiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy z zakresu: kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników CKiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został rok szkolny 2010/2011.

5. Kontrola problemowa w OSiW OHP w Starachowicach – Świętokrzyskiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy z zakresu: kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników CKiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został rok szkolny 2010/2011.

6. Kontrola sprawdzająca w CKiW Tarnów projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Nasza Przeszłość III”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.


Z przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a drugi jednostka kontrolująca. W przypadku kontroli dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z EFS, sporządzano po trzy jednobrzmiące protokoły, z których jeden pozostawiano jednostce kontrolowanej, a pozostałe dwa zatrzymywała jednostka kontrolująca.

W II kwartale 2011 r. pracownicy Zespołu Kontroli Wewnętrznej Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 11 skarg.Realizacja planu kontroli w III kwartale 2011 r.

Zespół Kontroli Wewnętrznej (ZKW) Komendy Głównej OHP w III kwartale 2011 roku miał w planie realizację pięciu kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych – tj. 4 kontroli problemowych i 1 kompleksowej - w Centrum Edukacji i Pracy w Zielonej Górze – Lubuskiej WK OHP, Centrum Kształcenia i Wychowania (CKiW) w Rowie-Trzcińsku oraz w 3 wytypowanych jednostkach w zakresie realizacji projektów „Nasza Przyszłość III”, „Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój-IV Edycja” - współfinansowanych z EFS.

W związku z procedurami projektowymi, od II kwartału 2011 r. kontrolę projektów EFS ma przeprowadzać jeden pracownik ZKW BKG (nie jak było zaplanowane na początku roku - dwóch pracowników) i dlatego plan kontroli uległ modyfikacji. Pracownicy ZKW przeprowadzili 4 zaplanowane kontrole w CEiPM w Zielonej Górze, CKiW w Rowie -Trzcińsku oraz w Podkarpackiej WK OHP i w CKiW w Pleszewie (dwie wytypowane jednostki do kontroli projektu EFS „Nasza Przyszłość-III” oraz „Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój-IV Edycja”. Nie zrealizowano kompleksowej kontroli EFS w trzeciej wytypowanej jednostce z uwagi na konieczność przeprowadzenia w tym czasie interwencyjnej kontroli projektu SPZR-IV w CKiW w Oleśnicy. W kontroli tej wzięli również udział pracownicy z Biura Budżetu oraz z Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej.

Łącznie pracownicy ZKW zrealizowali osiem kontroli – 4 zaplanowane (opisane wyżej) i 4 pozaplanowe - kontrolę powstałych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” Młodzieżowego Centrum Kariery i w Punktu Pośrednictwa Pracy w Żarach (Lubuska WK OHP w Zielonej Górze), problemową kontrolę w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie (Warmińsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie) oraz kontrolę prawidłowości przebiegu projektu EFS w CKiW w Oleśnicy. Dodatkowo pracownik Biura Edukacji i Wychowania KG OHP zrealizował kontrolę doraźną w CKiW OHP w Szczawnicy.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola problemowa w OSiW OHP w Mrągowie – Warmińsko-Mazurskiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy z zakresu kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został rok szkolny 2010/2011.

2. Kontrola sprawdzająca WK OHP w Rzeszowie dotyczyła prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Nasza Przeszłość III”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

3. Kontrola problemowa w CEiPM OHP w Zielonej Górze – Lubuskiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełnianie wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą objęto działania realizowane w 2011 roku.

4. Kontrola sprawdzająca w MCK OHP w Żarach - Lubuskiej WK OHP - projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

5. Kontrola sprawdzająca w PPP OHP w Żarach - Lubuskiej WK OHP - projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

6. Kontrola sprawdzająca w CKiW w Pleszewie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Nasza Przeszłość III”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

7. Kontrola problemowa w CKiW OHP w Rowie Trzcińsku, której przedmiotem były sprawy z zakresu kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników CKiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został rok szkolny 2010/2011.

8. Interwencyjna kontrola w CKiW w Oleśnicy dotycząca aktualnie realizowanych systemowych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Nasza Przeszłość III” i „Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój IV Edycja”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne i oceniające pod kątem prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

9. Kontrola doraźna zrealizowana przez pracownika Biura Edukacji i Wychowania KG OHP w CKiW w Szczawnicy dotycząca prawidłowości funkcjonowania jednostki.


Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

W przypadku kontroli realizacji projektów z EFS sporządzano po trzy jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a dwa pozostawały w jednostce kontrolującej.

W przypadku kontroli doraźnej – sporządzono sprawozdanie, w którym ujęto wyniki kontroli.

W III kwartale 2011 r. pracownicy Zespołu Kontroli Wewnętrznej Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 9 skarg.Realizacja planu kontroli w IV kwartale 2011 r.

Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP miał w planie przeprowadzenie w IV kwartale 2011 roku 6 kontroli problemowych w podległych KG OHP jednostkach organizacyjnych w: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku (Podlaska WK OHP), Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy/Jabłonce, dwóch wytypowanych jednostkach z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Nasza Przyszłość” i „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja”, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie i Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie.  Zrealizowano 5 z nich. Zamiast kontroli CKiW w Dobieszkowie zrealizowano pozaplanową kontrolę Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Stargardzie Szczecińskim (Zachodniopomorska WK OHP). Kontrola CKiW w Szczawnicy/Jabłonce została zrealizowana w I kwartale, zamiast niej przeprowadzono planowaną kontrolę OSiW w Mysłakowicach (Dolnośląska WK OHP). Zamiana terminów kontrolowanych jednostek nastąpiła z uwagi na fakt, iż Ośrodek w Mysłakowicach (kontrola zaplanowana w I kwartale) kontrolowali w tym samym okresie pracownicy Dolnośląskiej WK OHP, ponadto pracownik Zachodniopomorskiej WK OHP w tym samym okresie realizował pozaplanowa kontrolę problemową w Zachodniopomorskiej WK OHP. Zamiana ta dawała również możliwość sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych z protokołu Dolnośląskiej WK OHP. 

Łącznie w IV kwartale 2011 r. zrealizowano 9  kontroli: 5 zgodnych z planem kontroli i 4 pozaplanowe zrealizowane w: Ośrodku szkolenia i Wychowania w Stargardzie Szczecińskim (Zachodniopomorska WK OHP), Punkcie Pośrednictwa Pracy w Białymstoku (Podlaska WK OHP),  Punkcie Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowym Centrum Kariery w Biskupcu (Warmińsko-Mazurska WK OHP).


Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco.

1. Kontrola problemowa w CEiPM  OHP w Białymstoku (Podlaska WK OHP), której przedmiotem były sprawy z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełnianie wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą objęto rok 2011.

2. Kontrola sprawdzająca w PPP OHP w Białymstoku (Podlaska WK OHP) projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne oraz ocena prowadzonej dokumentacji: czy jest  zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

3. Kontrola sprawdzająca w Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie dotyczyła prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Nasza Przyszłość 3”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne oraz ocena prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

4. Kontrola problemowa w OSiW OHP w Mysłakowicach (Dolnośląska WK OHP we Wrocławiu), której przedmiotem były sprawy z zakresu: kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został rok szkolny 2010/2011.

5. Kontrola problemowa w CEiPM  OHP w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK OHP), której przedmiotem były sprawy z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełnianie wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Kontrolą objęty został okres 2011 roku.

6. Kontrola sprawdzająca w PPP OHP w Biskupcu (Warmińsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie) projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne oraz ocena prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

7. Kontrola sprawdzająca w MCK OHP w Biskupcu (Warmińsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie) projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne oraz ocena prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS.

8.  Kontrola problemowa w OSiW OHP w Stargardzie Szczecińskim (Zachodniopomorska WK OHP w Szczecinie), której przedmiotem były sprawy z zakresu: kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został rok szkolny 2010/2011.

9. Kontrola sprawdzająca w Łódzkiej WK OHP w Łodzi dotyczyła prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja”. Przedmiotem kontroli były m.in. sprawy organizacyjne oraz ocena prowadzonej dokumentacji: czy jest zgodna z obowiązującymi standardami i zawiera informacje o dofinansowaniu ze środków EFS. 
 
Z przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.


W przypadku kontroli dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z EFS sporządzano po trzy jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a dwa pozostawały w jednostce  kontrolującej.


W IV kwartale 2011 r. pracownicy Zespołu Kontroli Wewnętrznej Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 15 skarg.

Metadane

Data publikacji 19.07.2011
Data modyfikacji 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor BKG OHP Kalina Kenczew-Pałasz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
do góry