Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Przeprowadzone kontrole w 2012 r.


Realizacja planu kontroli w I kwartale 2012 r.


Zespół Kontroli Wewnętrznej BKG OHP, w I kwartale 2012 roku miał w planie przeprowadzenie trzech kontroli (2-problemowych i 1- sprawdzającej), w podległych jednostkach organizacyjnych - w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie – Warmińsko-Mazurskiej WK OHP (kontrola sprawdzająca), w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie – Świętokrzyskiej WK OHP oraz w wybranej jednostce realizującej projekt EFS lub w innym, wybranym OSiW/ŚHP. 

Spośród zaplanowanych kontroli zrealizowano jedną - w OSiW w Człuchowie – jednostce organizacyjnej Pomorskiej WK OHP. Pozostałe kontrole przełożono na terminy późniejsze, ze względu na:

1. Kontrola OSiW w Mrągowie nie została zrealizowana z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika (członka ZKW KG OHP), który miał ją wykonać. Kontrola będzie realizowana w kwietniu br., po powrocie pracownika ze zwolnienia.

2. Kontrola ŚHP w Jędrzejowie nie została zrealizowana z uwagi na fakt, iż pracownik ZKW KG OHP, w analogicznym okresie, wspólnie z pracownikami Biur – Rynku Pracy i Administracyjnego KG OHP – realizował obszerną tematycznie, pozaplanową kontrolę w Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie. Kontrola w ŚHP w Jędrzejowie zostanie wykonana w kwietniu br.  

Dodatkowo pracownicy Biura Budżetu KG OHP zrealizowali kontrolę w Pomorskiej WK OHP w Gdańsku.

Łącznie - w I kwartale 2012 r. realizowano trzy kontrole: jedną planowaną w OSiW w Człuchowie i dwie pozaplanowe w: Zachodniopomorskiej WK OHP i w Pomorskiej WK OHP. 


Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola problemowa w Zachodniopomorskiej WK OHP dotyczyła spraw z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, spełniania wymogów kwalifikacyjnych pracowników oraz terminowości załatwiania spraw dotyczących refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników, zakresu edukacji i wychowania, wybranych zagadnień z zakresu realizacji projektu EFS „OHP jako realizator usług rynku pracy”, wykorzystania środków Funduszu Pracy (dot. rynku pracy), wybranych zagadnień z zakresu działalności administracyjnej jednostki.  Kontrolą objęty był okres 2010/2011 roku.

2. Kontrola problemowa w OSiW w Człuchowie – Pomorskiej WK OHP objęła sprawy z zakresu: kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrola dotyczyła działalności w roku szkolnym 2011/2012.

3. Kontrola problemowa w Pomorskiej WK OHP w Gdańsku, dotyczyła wybranych zagadnień  z zakresu działalności finansowej jednostki.  


Z przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.


W I kwartale 2012 r. pracownicy Zespołu Kontroli Wewnętrznej Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 15 skarg.Realizacja planu kontroli w II kwartale 2012 r.

Zespół Kontroli Wewnętrznej KG OHP w II kwartale 2012 roku planował skontrolowanie czterech jednostek organizacyjnych podległych Komendzie Głównej OHP - w: (1) OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim- jednostka organizacyjna Lubelskiej WK OHP, (1) jednostkę opiekuńczo-wychowawczą typu – OSiW lub HP OHP wytypowaną z województwa, które zostało najsłabiej ocenione w trakcie rocznej oceny działalności WK i CKiW, (1) wytypowaną jednostkę realizującą projekt EFS, (1) CEiPM OHP (jednostkę najniżej ocenioną w trakcie rocznej oceny działalności WK OHP).

Zrealizowano jedną kontrolę z zaplanowanych w II kwartale 2012 r. oraz dwie zaległe z zaplanowanych w I kwartale 2012 r. Pozostałe, zaplanowane w II kwartale, kontrole placówek opiekuńczo-wychowawczych przełożono na IV kwartał 2012 r. Co prawda przeprowadzenie tych kontroli w II kwartale pozwoliłoby w sposób jednoznaczny ocenić program nauczania realizowany w jednostkach w roku szkolnym 2011/2012, jednak przełożenie ich na IV kwartał umożliwi monitorowanie realizacji programu nauczania (średnie ocen i frekwencję) w I semestrze roku szkolnego 2012/2013. Wczesne ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie, umożliwi wprowadzenie długotrwałych planów naprawczych w kontrolowanych jednostkach.

Kontrolę CEiPM przełożono na III kwartał z uwagi na realizację kontroli z I kwartału w 13-1 ŚHP OHP Jędrzejów ŚWK w Kielcach.

Łącznie w II kwartale 2012 r. zrealizowano cztery kontrole:

1. Kontrolę projektu EFS „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo-wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy” realizowanego w CKiW OHP w Dobieszkowie. Kontrolę zrealizował pracownik Zespołu ds. kadr BKG OHP.
2. Kontrolę 13-1 ŚHP w Jędrzejowie, która nie została zrealizowana w I kwartale z uwagi na fakt, iż pracownik BKG ZKW OHP w analogicznym okresie, wspólnie z pracownikami Biur BRP i BA KG OHP – realizował obszerną tematycznie, pozaplanową kontrolę w Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie.
3. Planową kontrolę problemową w OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim, decyzją kierownictwa KG OHP zamieniono na kontrolę OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich – Dolnośląska WK OHP we Wrocławiu. Decyzja zamiany jednostek miała na celu wykluczenie dublowania się kontroli, w związku z wcześniejszą kontrolą zrealizowaną przez NIK.
4. Kontrola OSiW OHP w Mrągowie nie została zrealizowana w I kwartale 2012 r. z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika, który miał ją wykonać.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola projektu EFS „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP”, dotyczyła: poprawności prowadzonej dokumentacji projektowej, sposobu promocji projektu, poprawności dysponowania i dystrybucji pakietów materiałów promocyjnych, miesięcznych kart czasu pracy pracownika CKiW OHP oddelegowanego do bieżącej obsługi projektu.
2. Kontrola problemowa w 13-1 ŚHP w Jędrzejowie – Świętokrzyska WK OHP w Kielcach – objęła sprawy z zakresu: kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników ŚHP, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został rok szkolny 2011/2012.
3. Kontrola problemowa w OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich - Dolnośląska WK OHP we Wrocławiu - dotyczyła spraw z zakresu: kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został rok szkolny 2011/2012.
4. Przedmiotem kontroli sprawdzającej w OSiW OHP w Mrągowie – Warmińsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie - były sprawy z zakresu: kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach – wszystkie zagadnienia w kontekście realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli w lipcu 2011 r. Kontrolą został objęty rok szkolny 2011/2012.


Z przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. W II kwartale 2012 r. pracownicy Zespołu Kontroli Wewnętrznej Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli siedem skarg.Realizacja planu kontroli w III kwartale 2012 r.
 
Zespół Kontroli Wewnętrznej Komendy Głównej OHP w III kwartale 2012 roku miał w planie przeprowadzenie pięciu kontroli problemowych, w podległych Komendzie Głównej OHP jednostkach organizacyjnych - dwóch jednostkach opiekuńczo-wychowawczych - Środowiskowym Hufcu Pracy w Gdańsku – Pomorska WK OHP, Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu – Kujawsko-Pomorska WK OHP, dwóch wytypowanych jednostkach realizujących projekt EFS lub wybranym OSiW/ŚHP oraz jednym CEiPM OHP - jednostce najniżej ocenionej w trakcie rocznej oceny działalności WK OHP.
 
Zrealizowano trzy z nich w Środowiskowym Hufcu Pracy w Gdańsku – Pomorska WK OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnobrzegu – Podkarpacka WK OHP (wytypowana jednostka najniżej oceniona w trakcie rocznej oceny działalności WK OHP) oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie – Lubelska WK OHP, kontrola przełożona z II kwartału (wytypowana jednostka najniżej oceniona w trakcie rocznej oceny działalności WK OHP).
 
Łącznie w III kwartale 2012 roku zrealizowano sześć kontroli: trzy planowe kontrole problemowe w ŚHP OHP w Gdańsku,CEiPM w Tarnobrzegu oraz CEiPM OHP w Chełmie,jedną kontrolę interwencyjną w CKiW w Tarnowie, jedną kontrolę doraźną w CKiW w Roskoszy oraz jedną kontrolę kompleksową w OSZ we Włocławku.
 
Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:
1.    Kontrola problemowa w ŚHP OHP w Gdańsku– Pomorska WK OHP, dotyczyła spraw z zakresu kompletności dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki, warunków zakwaterowania i żywienia uczestników OSiW, gospodarki żywieniowej, bazy lokalowej do prowadzenia zajęć wychowawczych i nauki własnej, frekwencji uczestników na zajęciach, spełniania wymogów kwalifikacyjnych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztatów szkoleniowych do realizacji przygotowania zawodowego, innych zagadnień wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został rok szkolny 2011/2012.
2.    Kontrola problemowa w CEiPM w Tarnobrzegu – Podkarpacka WK OHP, dotyczyła sprawy z zakresu: działalności w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w roku 2012, kwalifikacji zawodowych pracowników CEiPM w Tarnobrzegu oraz terminowości załatwiania spraw związanych z refundacją wynagrodzeń młodocianych pracowników na podstawie wybranych wniosków.
3.    Kontrola problemowa w CEiPM w Chełmie – Lubelska WK OHP, objęła sprawy z zakresu działalności w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w roku 2012, kwalifikacji zawodowych pracowników CEiPM w Chełmie oraz terminowości załatwiania spraw związanych z refundacją wynagrodzeń młodocianych pracowników na podstawie wybranych wniosków.
4.    Kontrola interwencyjna w CKiW w Tarnowie podyktowana była anonimową skargą i dotyczyła spraw kadrowo–organizacyjnych i finansowych w zakresie organizacji okolicznościowych imprez oraz innych spraw wynikłych w trakcie kontroli.
5.    Kontrola doraźna w CKiW w Roskoszy dotyczyła spraw polityki kadrowej i finansowej realizowanej w latach 2010-2012
6.    Kontrola kompleksowa w OSZ we Włocławku podyktowana była skargą i objęła obszary dotyczące działalności kadrowej, organizacyjnej, szkoleniowej, finansowej oraz innych spraw wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą objęty został okres 2011/2012 r.
 
Z przeprowadzonych kontroli problemowych i kompleksowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. W przypadku kontroli interwencyjnej i doraźnej sporządzano sprawozdanie z kontroli. W III kwartale 2012 r. do Zespołu Kontroli Wewnętrznej Biura KG OHP nie wpłynęła żadna skarga.Realizacja planu kontroli w IV kwartale 2012 r.
 
Zespół Kontroli Komendy Głównej OHP w IV kwartale 2012 roku miał w planie przeprowadzenie sześciu kontroli problemowych w podległych Komendzie Głównej OHP jednostkach organizacyjnych - trzech jednostkach opiekuńczo-wychowawczych – Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach  - Świętokrzyska WK OHP, Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Pasłęku – Warmińsko-Mazurska WK OHP, Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu lub Strzelcach Krajeńskich  - Lubuska WK OHP, dwóch wytypowanych jednostkach realizujących projekt EFS lub wybranym OSiW/ŚHP oraz jednym CEiPM OHP - jednostce najniżej ocenionej w trakcie rocznej oceny działalności WK OHP.
 
W IV kwartale 2012 r. nie zrealizowano kontroli zaplanowanych, z uwagi na zmianę planu i realizację dodatkowych kontroli doraźnych, interwencyjnych i sprawdzających. Zrealizowano kontrole w CKiW w Wiechlicach (kontrola realizowana przy współudziale z-cy Dyrektora BEiOJOW KG OHP), OSZ OHP we Wrocławiu oraz ŁWK OHP w Łodzi i CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim.
 
Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:
 
1.    Kontrola doraźna w CKiW OHP w Wiechlicach dotyczyła spraw z zakresu działalności kadrowej, organizacyjnej, szkoleniowej, finansowej oraz innych spraw wynikłych w trakcie przeprowadzania kontroli,
2.    Kontrola interwencyjna w OSZ OHP we Wrocławiu obejmowała następujące zagadnienia: plan finansowy na rok 2012 (analiza dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach w porównaniu z rokiem 2011 r.), koszty własne jednostki (zasadność zakupów i wydatków), plan szkoleń na 2012 r. (analiza realizacji planu szkoleń, rentowność przeprowadzonych szkoleń).
3.    Kontrola sprawdzająca w ŁWK OHP w Łodzi i CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim dotyczyła spraw z zakresu prawidłowości zamówienia i rozliczenia zakupu ulotek (prawidłowość sporządzenia umowy, termin wykonania i dostarczenia ulotek, rozliczenie finansowe za wykonaną usługę dla potrzeb CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim).
 
Z przeprowadzonych kontroli problemowych i kompleksowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. W przypadku kontroli interwencyjnej i doraźnej sporządzano sprawozdanie z kontroli. W IV kwartale 2012 r. do Zespołu Kontroli Wewnętrznej Biura KG OHP wpłynęło osiem skarg.
 

 

Metadane

Data publikacji : 10.04.2012
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli Biura KG OHP
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry