Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Przeprowadzone kontrole w 2013 r.

Realizacja planu kontroli w III kwartale 2013 r.


Zespół Kontroli Komendy Głównej OHP w III kwartale 2013 roku przeprowadził 4 kontrole w podległych KG OHP jednostkach organizacyjnych. Dwie kontrole planowane o charakterze sprawdzającym, w CEiPM OHP w Gdańsku – jednostce organizacyjnej Pomorskiej WK OHP w Gdańsku i w OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich – jednostce organizacyjnej Dolnośląskiej WK OHP we Wrocławiu. Pozostałe dwie były kontrolami pozaplanowymi, zleconymi przez KG OHP. Były to następujące kontrole: kontrola doraźna w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu i kontrola interwencyjna w Lubuskiej WK OHP w Zielonej Górze. Łącznie w III kwartale 2013 r. realizowano 4 kontrole: dwie planowane – sprawdzające i dwie pozaplanowe – doraźna i interwencyjna.

 

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola sprawdzająca w CEiPM OHP w Gdańsku – jednostce organizacyjnej Pomorskiej WK OHP w Gdańsku, której przedmiotem były sprawy z zakresu działalności w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w roku 2013, kwalifikacje zawodowe pracowników CEiPM w Gdańsku oraz terminowość załatwiania spraw związanych z refundacją wynagrodzeń młodocianych pracowników na podstawie wybranych wniosków. Założeniem kontrolnym było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z równoczesnym wdrożeniem działań naprawczych z przeprowadzonej w 2010 r. kontroli.
2. Kontrola sprawdzająca w OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich – jednostce organizacyjnej Dolnośląskiej  WK OHP, w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 28-31.05.2012 r.  
3. Kontrola doraźna w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu, której przedmiotem były zagadnienia z zakresu przestrzegania procedur przy przeprowadzaniu zamówień publicznych, kwalifikacji pracownika merytorycznego ds. zamówień publicznych i inne sprawy wyników w trakcie kontroli.
4. Kontrola interwencyjna w Lubuskiej WK OHP w Zielonej Górze. Której przedmiotem były sprawy z zakresu działalności kadrowej (etatyzacja) i finansowej.
 
Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

W III kwartale 2013 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 15 skarg.Realizacja planu kontroli w I kwartale 2013 r.


Zespół Kontroli Komendy Głównej OHP w I kwartale 2013 roku przeprowadził dwie kontrole interwencyjne (na podstawie skarg) w podległych KG OHP jednostkach organizacyjnych: Warmińsko-Mazurskiej WK OHP w Olsztynie i w Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w Toruniu. Kontrole zostały przeprowadzone przy współudziale pracownika Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych KG OHP (kontrola w W-M WK OHP w Olsztynie) i przy współudziale zastępcy Dyrektora ww. Biura (kontrola w KP WK OHP w Toruniu). Ponadto została przeprowadzona jedna kontrola problemowa w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie i w 8-5 Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej – jednostkach organizacyjnych Opolskiej WK OHP. Kontrolę zrealizowali: zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego KG OHP oraz pracownik Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych KG OHP.

Łącznie w I kwartale 2013 r. zrealizowano trzy kontrole: dwie interwencyjne i jedną problemową.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola interwencyjna w Warmińsko-Mazurskiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy z zakresu stosunków interpersonalnych mających miejsce w W-M WK OHP i ŚHP OHP w Ostródzie, jak również omówienie zarzutów stawianych w skardze.
2. Kontrola interwencyjna w Kujawsko-Pomorskiej WK OHP, której przedmiotem były sprawy z zakresu stosunków interpersonalnych mających miejsce w K-P WK OHP, jak również wyjaśnienie i omówienie zarzutów stawianych w skargach.
3. Kontrola problemowa w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie oraz 8-5 Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej – jednostkach organizacyjnych Opolskiej WK OHP w zakresie organizacji kształcenia uczestników objętych opieką w ww. jednostkach OHP oraz weryfikacji zgłoszonych przez OWK OHP zapotrzebowań w zakresie inwestycji i remontów na rok 2013.
 

Z przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. Z uproszczonego postępowania kontrolnego (kontrole interwencyjne polegające na badaniu określonych spraw wynikających ze skarg i wniosków dotyczących działań podległych jednostek organizacyjnych) sporządza się sprawozdanie. Sprawozdanie podpisuje kontrolujący, informując kierownika jednostki kontrolowanej o dokonanych ustaleniach.

W I kwartale 2013 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 15 skarg.

 


Realizacja planu kontroli w II kwartale 2013 r.


Zespół Kontroli Komendy Głównej OHP oraz pracownicy merytoryczni Biur Komendy Głównej OHP w II kwartale 2013 roku przeprowadzili sześć kontroli interwencyjnych (na podstawie skarg) oraz trzy kontrole projektów EFS.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola interwencyjna w Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie dotycząca treści publikacji prasowych, które ukazały się w lokalnej prasie i zostały nadesłane do Komendy Głównej – zakres tematyczny kontroli: sprawowanie nadzoru nad organizacją zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, prawidłowość realizacji rekrutacji do jednostki. Kontrola zakończyła się wydaniem zaleceń pokontrolnych.
2. Kontrola interwencyjna w Łódzkiej WK OHP dotycząca zarzutów stawianych w anonimowej skardze, tj.: zasadności wykorzystywania samochodu służbowego przez Wojewódzkiego Komendanta, rozliczanie delegacji służbowych dla pośredników pracy i doradców zawodowych, zgodność przyznawania z regulaminem nagród i premii - zarzuty w większości potwierdziły się i zostały wydane zalecenia pokontrolne.
3. Kontrola interwencyjna w Mazowieckiej WK OHP dotycząca zarzutów stawianych w anonimowej skardze, tj.: problematyki interpersonalnej, działalności kadrowej (wymaganej kwalifikacji na zajmowanym stanowisku, płacy) - zarzuty nie znalazły potwierdzenia.
4. Kontrola projektu EFS „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” w Opolskiej WK OHP, dotyczyła: poprawności prowadzonej dokumentacji projektowej, sposobu promocji projektu, poprawności dysponowania i dystrybucji materiałów promocyjnych, miesięcznej karty czasu pracy pracownika WK OHP oddelegowanego do bieżącej obsługi projektu. Kontrola zakończyła się sporządzeniem sprawozdania z postępowania kontrolnego.
5. Kontrola projektu EFS „Nowe Perspektywy” w Lubelskiej WK OHP, dotyczyła: poprawności prowadzonej dokumentacji projektowej, sposobu promocji projektu, poprawności dysponowania i dystrybucji materiałów promocyjnych, miesięcznej karty czasu pracy pracownika WK OHP oddelegowanego do bieżącej obsługi projektu. Kontrola zakończyła się sporządzeniem sprawozdania z postępowania kontrolnego.
6. Kontrola interwencyjna w Zachodniopomorskiej WK OHP dotycząca zarzutów stawianych w anonimowej skardze, tj.: wybranych elementów z działalności finansowej jednostki - zarzuty potwierdziły się, po otrzymaniu podpisanego sprawozdania zostaną sprecyzowane zalecenia pokontrolne.
7. Kontrola interwencyjna w Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu dotycząca zarzutów stawianych w anonimowej skardze, tj.: zawierania umów z pracownikami na prace pokrywające się z zakresem obowiązków służbowych, prawidłowości korzystania z samochodów służbowych, laptopów, telefonów komórkowych, zawierania ogromnej liczy umów z pracownikami - zarzuty w większości potwierdziły się, sprawozdanie z kontroli w trakcie sporządzania.
8. Kontrola projektu EFS „Nowe Perspektywy” w Mazowieckiej WK OHP, dotyczyła: poprawności prowadzonej dokumentacji projektowej, sposobu promocji projektu, poprawności dysponowania i dystrybucji materiałów promocyjnych, miesięcznej karty czasu pracy pracownika WK OHP oddelegowanego do bieżącej obsługi projektu. Kontrola zakończyła się sporządzeniem sprawozdania z postępowania kontrolnego.
9. Kontrola interwencyjna w Wielkopolskiej WK OHP dotycząca zarzutów stawianych w anonimowej skardze - kontrola w toku.

Z przeprowadzonych kontroli problemowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. Z uproszczonego postępowania kontrolnego (kontrole interwencyjne polegające na badaniu określonych spraw wynikających ze skarg i wniosków dotyczących działań podległych jednostek organizacyjnych) sporządza się sprawozdanie. Sprawozdanie podpisuje kontrolujący, informując kierownika jednostki kontrolowanej o dokonanych ustaleniach.

W II kwartale 2013 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 14 skarg.


 


Realizacja planu kontroli w IV kwartale 2013 r.

Zespół Kontroli Komendy Głównej OHP w IV kwartale 2013 roku miał w planie przeprowadzenie 4 kontroli problemowych w podległych KG OHP jednostkach organizacyjnych: 1 kontrola sprawdzająca (sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych i wykonania planu naprawczego, wynikającego z kontroli) w wytypowanej jednostce opiekuńczo-wychowawczej lub w CEiPM – do kontroli wytypowano ŚHP OHP w Jędrzejowie (Świętokrzyska WK OHP w Kielcach); 1 kontrola sprawdzająca w OSiW w Stargardzie Szczecińskim (Zachodniopomorska WK OHP w Szczecinie) - sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych; 2 kontrole wytypowanych jednostek realizujących projekt EFS.

W IV kwartale 2013 r. nie zrealizowano zaplanowanych 2 kontroli projektowych EFS, z uwagi na realizację kontroli zleconej w Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie. Kontrolę przeprowadziły dwa zespoły kontrolne, w skład których weszli pracownicy Zespołu Kontroli BKG OHP i pracownicy Biura Rynku Pracy i Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych KG OHP. Kontrola została przeprowadzona w Podkarpackiej WK OHP i dwóch podległych jej jednostkach organizacyjnych - Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu i Młodzieżowym Centrum Kariery w Stalowej Woli.

W IV kwartale 2013 r. przeprowadzono łącznie 4 kontrole. Dwie kontrole przeprowadzili pracownicy ZK, jedną pracownicy ZK przy współudziale Biur KG OHP i jedną przeprowadzili samodzielnie pracownicy Biura Budżetu KG OHP. Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:
1. Kontrola problemowa w Pomorskiej WK OHP w Gdańsku dotyczyła spraw z zakresu: działalności  finansowej (polityka rachunkowości, instrukcja obiegu dowodów finansowo-ksiegowych itp.)
2. Kontrola sprawdzająca w OSiW w Stargardzie Szczecińskim – jednostce organizacyjnej Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie, w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 25-28.11.2013 r.
3. Kontrola sprawdzająca w ŚHP OHP w Jędrzejowie – jednostce organizacyjnej Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach, w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 15-18.05.2012 r.
4. Kontrola interwencyjna w Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie i jednostkach organizacyjnych - OSiW w Iwoniczu i MCK w Stalowej Woli, dotycząca problematyki interpersonalnej, działalności kadrowej (wymagane kwalifikacje i staż pracy na zajmowanym stanowisku), wybranych zagadnień z zakresu działalności administracyjnej i organizacyjnej, kształcenia ogólnego i zawodowego młodzieży oraz w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w dokumentacji projektowej projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Z przeprowadzonych kontroli problemowych i kompleksowych każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. W przypadku kontroli interwencyjnej i doraźnej sporządzano sprawozdanie z kontroli.

W IV kwartale 2013 r. do Zespołu Kontroli Wewnętrznej Biura KG OHP wpłynęło 21 skarg.

Metadane

Data publikacji : 08.04.2013
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli Biura KG OHP
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry