Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzone kontrole w 2014 r. - ROK 2014 - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

ROK 2014

Środa, 02 kwietnia 2014

Przeprowadzone kontrole w 2014 r.

Realizacja kontroli w I kwartale 2014 r.

Zespół Kontroli Komendy Głównej OHP w I kwartale 2014 roku przeprowadził 5 kontroli zleconych przez Komendanta Głównego OHP w następujących jednostkach organizacyjnych:
– 1 kontrola sprawdzająca w Małopolskiej WK OHP w Krakowie, 6-4 OSiW Trzebinia - jednostka organizacyjna MWK OHP w Krakowie,
– 1 kontrola problemowa w ECKiW w Roskoszy,
– 1 kontrole interwencyjna w OSZ OHP w Dobieszkowie,
– 2 kontrole doraźne w:
   • OSZ OHP w Dobieszkowie,
   • OSZ OHP w Mińsku Mazowieckim.


Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola sprawdzająca w Małopolskiej WK OHP w Krakowie oraz w OSiW w Trzebini - jednostce organizacyjnej MWK OHP w Krakowie, dotyczyła spraw z zakresu: działalności OSiW w Trzebini, realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez MWK OHP w Krakowie, sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad ośrodkiem, zarówno ze strony kierownictwa OSiW OHP jak i MWK OHP w Krakowie, nadzór nad posiadanym potencjałem etatowym w ośrodku, ruchy kadrowe. Kontrolą objęty został rok szkolny 2010/2013.

2. Kontrola problemowa w ECKiW w Roskoszy, dotyczyła prawidłowości realizacji procedur przetargowych inwestycji i remontów oraz prawidłowości rozliczeń finansowych. Kontrolą objęty został okres 2013 r.

3. Kontrola interwencyjna w OSZ w Dobieszkowie, dotyczyła spraw z zakresu rozliczeń finansowych inwestycji. Kontrolą objęty został okres 2013 r.

4. Kontrola doraźna w OSZ w Dobieszkowie podyktowana była anonimową skargą i dotyczyła spraw z zakresu działalności finansowej jednostki. Kontrolą objęty został okres 2013 r.

5. Kontrola doraźna w OSZ w Mińsku Mazowieckim, dotyczyła spraw organizacyjnych oraz wybranych zagadnień finansowych z działalności Ośrodka. Kontrolą objęty został okres 2013 r.


Z przeprowadzonych kontroli problemowych i sprawdzających każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. W przypadku kontroli interwencyjnej i doraźnej sporządzano sprawozdanie z kontroli.

W I kwartale 2014 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 7 skarg.



Realizacja kontroli w II kwartale 2014 r.

Zespół Kontroli Komendy Głównej OHP w II kwartale 2014 roku przeprowadził 6 kontroli (3 kontrole planowane i 3 kontrole zlecone przez Komendanta Głównego OHP) w następujących jednostkach organizacyjnych:
– 1 kontrola sprawdzająca w Lubuskiej WK OHP w Zielonej Górze,
– 1 kontrola sprawdzająca w CKiW OHP w Wiechlicach,
– 1 kontrola doraźna w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia w Białymstoku (Zielona Linia, ECAM),
– 3 kontrole (planowane) problemowe w:
   • OSZ OHP w Radomiu,
   • OSZ OHP we Wrocławiu,
   • OSZ OHP we Włocławku.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola sprawdzająca w Lubuskiej WK OHP w Zielonej Górze dotyczyła spraw z zakresu: realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w okresie 10-13.09.2013 r. oraz wybranych zagadnień z bieżącej organizacyjnej działalności jednostki i treści anonimowej skargi przesłanej do KG OHP w dniu 02.04.2013 r. Kontrolą został objęty okres 2012/2013 r.

2. Kontrola sprawdzająca w CKiW OHP w Wiechlicach, w zakresie spraw związanych z dzierżawą budynków jednostki (opłaty, dochody), korzystania przez młodzież z sali gimnastycznej w godzinach pozalekcyjnych i funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej.

3. Kontrola doraźna w CIKSZ OHP w Białymstoku podyktowana była anonimową skargą i dotyczyła spraw kadrowych, ocen pracy zatrudnionych w Centrum pracowników, stosunków interpersonalnych oraz innych spraw wynikłych w trakcie kontroli. Kontrolą został objęty okres 2014 r.

4. Kontrola problemowa w OSZ OHP w Radomiu, dotyczyła spraw organizacyjnych oraz wybranych zagadnień kadrowych i finansowych z działalności Ośrodka. Kontrolą został objęty okres 2013 r. oraz I kwartał 2014 r.

5. Kontrola problemowa w OSZ OHP we Wrocławiu, dotyczyła spraw organizacyjnych oraz wybranych zagadnień kadrowych i finansowych z działalności Ośrodka. Kontrolą został objęty okres 2013 r. oraz I kwartał 2014 r.

6. Kontrola problemowa w OSZ OHP we Włocławku, dotyczyła spraw organizacyjnych oraz wybranych zagadnień kadrowych i finansowych z działalności Ośrodka. Kontrolą został objęty okres 2013 r. oraz I kwartał 2014 r.

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące sprawozdania bądź protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

W II kwartale 2014 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 6 skarg.



Realizacja kontroli w III kwartale 2014 r.

Zespół Kontroli Komendy Głównej OHP w III kwartale 2014 roku przeprowadził 4 kontrole - 3 kontrole planowane i 1 kontrolę zleconą przez Komendanta Głównego OHP - w następujących jednostkach organizacyjnych:

  • ​​1 kontrola sprawdzająca w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu,
  • 1 kontrola sprawdzająca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach – jednostce organizacyjnej Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach,
  • 1 kontrola sprawdzająca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim – jednostce organizacyjnej Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie,
  • 1 kontrola interwencyjna w Opolskiej WK OHP i Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie – jednostce organizacyjnej OWK OHP w Opolu. 


Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola sprawdzająca w WWK OHP w Poznaniu dotyczyła spraw z zakresu realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie: przestrzegania procedur przy przeprowadzaniu zamówień publicznych, zgłoszonych w piśmie Nr WK-ZPO-077-1/14 z dnia 07.01.2014 r., kwalifikacji pracownika merytorycznego ds. zamówień publicznych oraz innych spraw wynikłych w trakcie kontroli. 

2. Kontrola sprawdzająca w OSiW OHP w Starachowicach z zakresu realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 14-17.06.2011 r.

3. Kontrola sprawdzająca w OSiW OHP w Mielenku Drawskim z zakresu realizacji wniosków pokontrolnych, wydanych w związku z kontrolą przeprowadzoną z upoważnienia Rzecznika Praw Dziecka w dniach 2-3.12.2013 r.

4. Kontrola interwencyjna w OWK OHP i OSiW OHP w Oleśnie z zakresu działalności organizacyjnej, kadrowej, stosunków interpersonalnych oraz innych spraw wynikłych w trakcie kontroli.

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące sprawozdania bądź protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

W III kwartale 2014 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 11skarg.


 

Realizacja kontroli w IV kwartale 2014 r.


Zespół Kontroli Komendy Głównej OHP przeprowadził w IV kwartale 2014 roku 3 kontrole - 2 kontrole interwencyjne zlecone przez Komendanta Głównego OHP i 1 kontrolę sprawdzającą (planowana) w następujących jednostkach organizacyjnych:

  • 1 kontrola interwencyjna w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Gdańsku;
  • 1 kontrola interwencyjna w Hufcu Pracy w Łobzie - jednostce organizacyjnej Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie;
  • 1 kontrola sprawdzająca planowana w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini - jednostce organizacyjnej Małopolskiej WK OHP w Krakowie.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola interwencyjna w Pomorskiej WK OHP w Gdańsku dotyczyła spraw z zakresu działalności przestrzegania procedur przetargowych, realizacji programu "Gwarancje dla młodzieży" w 2014 r., polityki płacowej i spraw interpersonalnych.

2. Kontrola interwencyjna w HP OHP w Łobzie dotyczyła spraw z zakresu problematyki interpersonalnej i wybranych zagadnień z działalności jednostki prowadzonej w I pólroczu roku szkolnego 2014/2015.

3. Kontrola sprawdzająca (planowana) w OSiW OHP w Trzebini dotyczyła spraw z zakresu realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą interwencyjną przeprowadzoną w jednostce w dniach 21-24.01.2014 r.

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące sprawozdania bądź protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

W IV kwartale 2014 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 11 skarg.


 

Metadane

Data publikacji : 02.04.2014
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli Biura KG OHP
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL