Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzone kontrole w 2015 r. - ROK 2015 - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

ROK 2015

Piątek, 10 kwietnia 2015

Przeprowadzone kontrole w 2015 r.

Realizacja kontroli w I kwartale 2015 r.

Zespół Kontroli Komendy Głównej OHP przeprowadził w I kwartale 2015 roku 4 kontrole zlecone przez Komendanta Głównego OHP w następujących jednostkach organizacyjnych:

 • 1 kontrola kompleksowa w Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie;
 • ​1 kontrola problemowa w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu;
 • ​2 kontrole projektów „Równi na rynku pracy" i „Pomysł na siebie” (program „Gwarancje dla młodzieży") współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - realizowanych w Mazowieckiej WK OHP w Warszawie oraz Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach.


​Ponadto w I kwartale 2015 r. pracownicy Komendy Głównej OHP wraz z wytypowanymi pracownikami jednostek podległych przeprowadzili kontrole w/w projektów w 21 jednostkach organizacyjnych OHP, tj.: w 14 Wojewódzkich Komendach OHP oraz 7 Centrach Kształcenia i Wychowania OHP.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola kompleksowa w Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie obejmująca działalność: organizacyjną i opiekuńczo-wychowawczą, rynku pracy, kadrową, finansową – w zakresie wydatkowanych środków finansowych (wybrane zakupy i przeprowadzone remonty), logistyczną z uwzględnieniem gospodarki materiałowej, gospodarkę żywieniową oraz inne sprawy wynikłe w trakcie kontroli. Okres objęty kontrolą - lata 2011/2014. Kontrola zakończyła się wydaniem zaleceń pokontrolnych.

2. Kontrola problemowa w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu w zakresie wyjaśnienia problemów poruszonych w korespondencji skierowanej do Komendanta Głównego OHP oraz tez do w/w kontroli dotyczących m.in.: spraw organizacyjnych, poprawności realizacji postępowań z zakresu zamówień publicznych, edukacji i kształcenia młodzieży, realizacji projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Kontrola zakończyła się wydaniem zaleceń pokontrolnych.

3. Kontrole projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Równi na rynku pracy" i „Pomysł na siebie” realizowanych w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży". Kontrole zakończyły się sporządzeniem sprawozdań z postępowań kontrolnych.

Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej i problemowej każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

W I kwartale 2015 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 14 skarg.

 


Realizacja kontroli w II kwartale 2015 r.

Zespół Kontroli przy współudziale pracowników Biur Komendy Głównej OHP przeprowadził w II kwartale 2015 roku 6 kontroli w następujących jednostkach organizacyjnych:

 • 1 kontrola interwencyjna w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Włocławku, zlecona przez Komendanta Głównego OHP,
 • ​1 kontrola sprawdzająca w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, 
 • 4 kontrole sprawdzające (planowane) o charakterze kompleksowym w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego w Radomiu, Dobieszkowie, Wrocławiu, Mińsku Mazowieckim.
   

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola interwencyjna w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Włocławku obejmująca m.in. działalność: administracyjną w zakresie - prawidłowości realizacji zamówień publicznych; organizacyjną i szkoleniową w zakresie - prawidłowości zawieranych umów zleceń na realizację szkoleń; prawidłowości kalkulacji kosztów i dochodów kursów; zasadności i efektywności korzystania z pojazdów służbowych oraz prywatnych; finansową w zakresie - lustracji przeprowadzanych operacji finansowych oraz prawidłowości realizacji polityki rachunkowości.

2. Kontrola sprawdzająca w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy obejmująca następujące zagadnienia: ocena zaawansowania realizacji działań w projekcie zgodnie z harmonogramem projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, ocena stopnia zgodności działań podjętych w ramach w/w projektu z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi KG OHP w tym zakresie, kwalifikowalność wydatków poniesionych w ramach projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, rozliczenie środków przekazanych decyzjami Komendanta Głównego OHP na realizację projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, inne zagadnienia wynikłe w trakcie kontroli.

3. Kontrole sprawdzające (planowane) o charakterze kompleksowym w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego w Radomiu, Dobieszkowie, Wrocławiu i Mińsku Mazowieckim obejmujące działalność: administracyjną w zakresie - prawidłowości realizacji zamówień publicznych oraz rentowności hotelu; organizacyjną i szkoleniową w zakresie - prawidłowości zawieranych umów zleceń na realizację szkoleń, sporządzania kalkulacji kosztów i dochodów kursów, realizacji planowania i kursów, porównania dochodu z realizacji kursów i kosztów utrzymania bazy, lustracji planu egzaminów; zasadności i efektywność korzystania z pojazdów służbowych i prywatnych; finansową w zakresie - lustracji przeprowadzanych operacji finansowych (miedzy innymi przyjęte procedury w przypadku wpłat dokonywanych przez uczestników oraz inne podmioty na rzecz ośrodka) oraz prawidłowości realizacji polityki rachunkowości.

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

W II kwartale 2015 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 5 skarg.Realizacja kontroli w III kwartale 2015 r.

Zespół Kontroli przy współudziale pracowników Biur Komendy Głównej OHP przeprowadził w III kwartale 2015 roku 3 kontrole w następujących jednostkach organizacyjnych:

 • 2 kontrole sprawdzające,
 • ​1 kontrola interwencyjna.

​Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrola sprawdzająca o charakterze kompleksowym w Zachodniopomorskiej WK OHP obejmująca wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie wyników kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 12-16.01.2015 r., jak również w zakresie zasadności skarg przesłanych do KG OHP.

2. Kontrola interwencyjna w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku - jednostce organizacyjnej Mazowieckiej WK OHP w Warszawie, w zakresie zagadnień zawartych w anonimowej skardze jaka wpłynęła do KG OHP w Warszawie.

3. Kontrola sprawdzająca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie dotyczącą weryfikacji dokumentacji dotyczącej rzekomych nieprawidłowości w działalności ww. Centrum, zgłoszonych w anonimowej skardze, która została przekazana do KG OHP przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie.


Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły bądź sprawozdania, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

Do Komendy Głównej OHP w okresie III kwartału 2015 r. wpłynęło 14 skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP dotyczących nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych podległych KG OHP. Tematyka skarg przedstawiała się następująco: sprawy interpersonalne - 3 skargi, sprawy kadrowe - 2 skargi, sprawy interpersonalne w połączeniu z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu jednostki - 2 skargi, sprawy dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki - 7 skarg.

 

Realizacja kontroli w IV kwartale 2015 r.

Pracownicy Zespołu Kontroli i wytypowani przez Komendanta Głównego OHP pracownicy Biur KG OHP i WK OHP w IV kwartale 2015 roku przeprowadził kontrole sprawdzające w 16 wojewódzkich komendach OHP i 7 centrach kształcenia i wychowania OHP. Ponadto przeprowadzono 2 kontrole interwencyjne w Łódzkiej WK OHP i w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Tczewie (jednostce organizacyjnej Pomorskiej WK OHP) oraz jedną kontrolę doraźną w Łódzkiej WK OHP. Łącznie przeprowadzono 26 kontroli.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

 • Kontrole doraźne przeprowadzone w 16 WK i 7 CKiW OHP - kontrola wybranych postępowań zamówień publicznych w ramach projektu „Gwarancje dla młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanych samodzielnie przez jednostkę i zamówień zleconych jednostkom będącym w strukturze OHP. Kontrole zostały przeprowadzone pod kątem obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i obowiązku stosowania zasady konkurencyjności wynikającej z Umowy Partnerstwa 2014-2020. Dokonano również weryfikacji sporządzonej dokumentacji oraz weryfikacji wybranych dokumentów projektowych („Pomysł na siebie” YEI i EFS oraz „Równi na rynku pracy” YEI i EFS) pod kątem poprawności rekrutacji uczestników, jak również w zakresie zarządzania projektami i organizacji form wsparcia. 
 • Kontrola interwencyjna w Łódzkiej WK OHP - wyjaśnienie zarzutów zawartych w skardze skierowanej do KG OHP - poprawność prowadzenia gospodarki samochodami.
 • Kontrola interwencyjna w OSiW w Tczewie - jednostce organizacyjnej Pomorskiej WK OHP w Gdańsku - wyjaśnienie zarzutów zawartych w skardze skierowanej do KG OHP – poprawność realizacji działalności opiekuńczo-wychowawczej i sprawy kadrowe jednostki.
 • Kontrola doraźna w Łódzkiej WK OHP - zagadnienia z zakresu prawidłowości oraz kompletności wybranej dokumentacji kadrowej.

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące sprawozdania bądź protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. 

W IV kwartale 2015 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 8 skarg.

 

Metadane

Data publikacji : 10.04.2015
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli Biura KG OHP
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL