Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzone kontrole w 2016 r. - ROK 2016 - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

ROK 2016

Wtorek, 12 kwietnia 2016

Przeprowadzone kontrole w 2016 r.

Realizacja kontroli w I kwartale 2016 r.

Pracownicy Zespołu Kontroli i wytypowani pracownicy Biur Komendy Głównej OHP przeprowadzili w I kwartale 2016 roku kontrolę interwencyjną zleconą przez Komendanta Głównego OHP w podległej jednostce organizacyjnej OHP, tj. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

Zakres tematyczny ww. kontroli obejmował: działalność kadrową i finansową, poprawność realizacji wybranych zamówień publicznych, weryfikację wybranych elementów sprawozdawczości dotyczącej działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz innych spraw wynikłych w trakcie kontroli.

Kontrola dotyczyła lat 2013/2016 i zakończyła się wydaniem zaleceń.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden - jednostka kontrolująca.

W I kwartale 2016 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 5 skarg.

 

Realizacja kontroli w II kwartale 2016 r.

Zespół Kontroli Komendy Głównej OHP przeprowadził w II kwartale 2016 roku dwie kontrole interwencyjne w podległych jednostkach organizacyjnych KG OHP.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

 • Kontrola interwencyjna w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu, przeprowadzona w celu wyjaśnienia zarzutów zawartych w skardze przesłanej do Komendy Głównej OHP. Zakres tematyczny kontroli obejmował realizację zagadnień związanych z działalnością kadrową, organizacyjną, szkoleniową, poprawnością realizacji zamówień publicznych, finansową oraz innymi sprawami wynikłymi w trakcie kontroli. Kontrola została zrealizowana w terminie 31.05-3.06.2016 r., przy współudziale pracowników BB i ZZP KG OHP. 
 • Kontrola interwencyjna w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu oraz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie, jednostce organizacyjnej WWK OHP w Poznaniu. Zakresem tematycznym zostały objęte wybrane zagadnienia dotyczące działalności: organizacyjnej, kadrowej, opiekuńczo-wychowawczej i stosunków interpersonalnych panujących w OSiW OHP w Szamocinie. Kontrola została zrealizowana w terminie 20-23.06.2016 r., przy współudziale pracowników BEO KG OHP.
   

Z przeprowadzonych kontroli  każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. 

W II kwartale 2016 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 10 skarg.


Realizacja kontroli w III kwartale 2016 r.

Pracownicy Zespołu Kontroli i wytypowani pracownicy Biur Komendy Głównej OHP przeprowadzili w II kwartale 2016 roku 5 kontroli zleconych przez Komendanta Głównego OHP w następujących jednostkach organizacyjnych. 4 kontrole interwencyjne przeprowadzone w Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie, Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach, Opolskiej WK OHP w Opolu, Mazowieckiej WK OHP w Warszawie. Jedną kontrolę doraźną w Łódzkiej WK OHP w Łodzi.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

 • ​Kontrola interwencyjna w Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie. Zakres tematyczny kontroli obejmował realizację zagadnień związanych z działalnością kadrową i panującymi stosunkami interpersonalnymi, prowadzeniem gospodarki materiałowej oraz organizacją przedsięwzięć komercyjnych. Kontrola została zrealizowana w terminie 11-13.07.2016 r. przy współudziale pracownika Biura Budżetu KG OHP.
 • Kontrola interwencyjna w Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach. Zakresem tematycznym kontroli zostały objęte zagadnienia dotyczące realizacji refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników oraz inne sprawy wynikłe w trakcie kontroli. Kontrola została zrealizowana w terminie 20-22.07.2016 r. przy współudziale pracownika Biura Rynku Pracy KG OHP.
 • Kontrola interwencyjna zrealizowana w terminie 18-20.07.2016 r. w Opolskiej WK OHP w Opolu. Zakresem kontroli zostały objęte zagadnienia zawarte w anonimowych skargach skierowanych do KG OHP w Warszawie, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Senatora RP Grzegorza Peczkisa.
 • Kontrola doraźna w Łódzkiej WK OHP w Łodzi. Zakresem tematycznym kontroli zostały objęte zagadnienia zawarte w anonimowych skargach skierowanych do KG OHP w Warszawie. Kontrola została zrealizowana w terminie 02-04.08.2016 r.
 • Kontrola interwencyjna w Mazowieckiej WK OHP w Warszawie. Zakresem tematycznym kontroli zostały objęte zagadnienia dotyczące realizacji wybranych postępowań przetargowych w 20116 r. w ramach projektów: „Obudź swój potencjał – EFS, YEI” oraz „Akcja Aktywizacja – EFS, YEI” oraz inne sprawy wynikłe w trakcie kontroli. Kontrola została zrealizowana w dniu 23.09.2016 r. przy współudziale pracownika Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP.

Z przeprowadzonych kontroli  każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca. 

W III kwartale 2016 r. pracownicy Zespołu Kontroli Biura KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 13 skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.

Tematyka skarg przedstawiała się następująco:

- sprawy kadrowe – 11 skarg
- sprawy finansowe – 1 skarga
- sprawy kadrowo-organizacyjne – 1 skarga


Realizacja kontroli w IV kwartale 2016 r.

Pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej KG OHP oraz wytypowani pracownicy Biur Komendy Głównej OHP w IV kwartale 2016 roku przeprowadzili trzy kontrole zlecone przez Komendanta Głównego OHP w następujących jednostkach organizacyjnych:

 • 2 kontrole interwencyjne przeprowadzone w: Opolskiej WK OHP w Opolu i jednostce organizacyjnej - Środowiskowym Hufcu Pracy w Nysie, a także w Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie.
 • 1 kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

 1. Kontrola interwencyjna w OWK OHP w Opolu i jednostce organizacyjnej ŚHP w Nysie. Zakres tematyczny dotyczył zarzutów zawartych w skargach nadesłanych do KG OHP.
 2. Kontrola interwencyjna w Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie. Zakres tematyczny dotyczył zarzutów zawartych w skardze nadesłanej do KG OHP.
 3. Kontrola sprawdzająca w CKiW w Tarnowie. Zakres tematyczny dotyczył: gospodarki materiałowej, zagadnień interpersonalnych, organizacji przedsięwzięć komercyjnych, zarzutów zawartych w nadesłanych skargach. 

Dwie kontrole, tj.: sprawdzająca w CKiW w Tarnowie i interwencyjna w CKiW w Pleszewie przeprowadzone były przy współudziale pracowników innych biur Komendy Głównej OHP.

Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano dwa jednobrzmiące protokoły bądź sprawozdania, z których jeden otrzymała jednostka kontrolowana, a jeden jednostka kontrolująca.

W IV kwartale 2016 r. pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 12 skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.
Tematyka skarg przedstawiała się następująco: 

 • sprawy kadrowe - 2 skargi,
 • sprawy organizacyjne – 4 skargi,
 • sprawy interpersonalne – 4 skargi,
 • sprawy kadrowo-organizacyjno-finansowe - 2 skargi.

 

Metadane

Data publikacji : 12.04.2016
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej KG OHP
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL