Biuletyn Informacji Publicznej Przeprowadzone kontrole w 2017 r. - ROK 2017 - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.03.2019, 15:13

ROK 2017

Sobota, 08 kwietnia 2017

Przeprowadzone kontrole w 2017 r.

Realizacja kontroli w I kwartale 2017 r.

Pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej KG OHP oraz wytypowani pracownicy Biur Komendy Głównej OHP w I kwartale 2017 roku przeprowadzili 4 kontrole zlecone przez Komendanta Głównego OHP w następujących jednostkach organizacyjnych:

 

 1. Dwie kontrole interwencyjne przeprowadzone w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu i Pomorskiej WK OHP w Gdańsku;
 2. Dwie kontrole sprawdzające przeprowadzone w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu i Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

 1. Kontrola interwencyjna w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu. Zakres tematyczny kontroli obejmował zagadnienia refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników i rynku pracy;
 2. Kontrola interwencyjna w Pomorskiej WK OHP w Gdańsku. Zakres tematyczny kontroli dotyczył zarzutów zawartych w skardze nadesłanej do KG OHP;
 3. Kontrole sprawdzające w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu i Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach obejmowały swoim zakresem wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Trzy kontrole, tj.: dwie interwencyjne przeprowadzone w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu i Pomorskiej WK OHP w Gdańsku oraz jedna sprawdzająca przeprowadzona w Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach przeprowadzone były przy współudziale pracowników innych biur Komendy Głównej OHP.

Z przeprowadzonych kontroli interwencyjnych sporządzano wystąpienia pokontrolne natomiast z kontroli sprawdzających sprawozdania.

SKARGI I WNIOSKI JAKIE WPŁYNĘŁY DO KG OHP w I kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017 r. pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 31 skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.

Tematyka skarg przedstawiała się następująco: 

 • sprawy kadrowe - 1 skarga;
 • sprawy organizacyjne – 14 skarg;
 • sprawy interpersonalne – 5 skarg;
 • sprawy kadrowo - interpersonalne – 11 skarg.

Z zarejestrowanych spraw większość stanowiły anonimy, które stanowią ponad 60 % ogółu (19 skarg). 


Realizacja kontroli w II kwartale 2017 r.

Pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej KG OHP oraz wytypowani pracownicy Biur Komendy Głównej OHP w II kwartale 2017 roku przeprowadzili cztery kontrole w następujących jednostkach organizacyjnych:

 1. Dwie kontrole interwencyjne o charakterze kompleksowym przeprowadzone w: Opolskiej WK OHP w Opolu; Śląskiej WK OHP w Katowicach.
 2. Dwie kontrole problemowe przeprowadzone w: Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie jednostce organizacyjnej Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku; Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy.
Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:
 1. Kontrole interwencyjne w Opolskiej WK OHP w Opolu oraz w Śląskiej WK OHP w Katowicach obejmowały swoim zakresem tematycznym sprawdzenie zarzutów zawartych w skargach kierowanych do KG OHP w Warszawie;
 2. Kontrole problemowe przeprowadzone w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie oraz w Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy obejmowały swoim zakresem tematycznym działalność opiekuńczo-wychowawczą (sprawy organizacyjne, wychowawcze, kształcenie, zakwaterowanie, wyżywienie uczestników).

Kontrole interwencyjne zostały przeprowadzone przy współudziale pracowników innych biur Komendy Głównej OHP. Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzano projekt wystąpienia pokontrolnego oraz wystąpienie pokontrolne kierowane do kierowników jednostek kontrolowanych.

SKARGI I WNIOSKI JAKIE WPŁYNĘŁY DO KG OHP w II kwartale 2017 r.

W II kwartale 2017 r. pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 16 skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.

Tematyka skarg przedstawiała się następująco:

 • sprawy kadrowe - 10 skarg;
 • sprawy organizacyjne - 5 skarg;
 • sprawy interpersonalne - 1 skarga.
Z ogółu skarg jakie wpłynęły w II kw. 2017 r. do KG OHP w Warszawie, 10 z nich to skargi anonimowe stanowiące 62,5% ogółu skarg. Pozostałe 6 to skargi od osób, które potwierdziły pełne dane osobowe - ich współczynnik w ujęciu procentowym w stosunku do ogólnej liczby skarg stanowi 37,5%. Analizując powyższe dane liczbowe należy stwierdzić, że II kw. br. skargi anonimowe w dalszym ciągu stanowią przeważającą liczbę skarg wpływających do KG OHP w Warszawie. 

Realizacja kontroli w III kwartale 2017 r.

Pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej KG OHP oraz wytypowani pracownicy Biur Komendy Głównej OHP przeprowadzili w III kwartale 2017 roku trzy kontrole w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Dwie kontrole (interwencyjna i problemowa) w zakresie projektów „Akcja Aktywizacja - EFS” i „Akcja Aktywizacja - YEI” realizowanych w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” o charakterze kompleksowym przeprowadzone w:

​​> Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu - kontrola interwencyjna („Akcja Aktywizacja - EFS”);
> Lubelskiej WK OHP w Lublinie - kontrola problemowa („Akcja Aktywizacja - YEI”).


2. Jedna kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim.

Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:

1. Kontrole dotyczące projektów „Akcja Aktywizacja - EFS” i „Akcja Aktywizacja - YEI” realizowanych w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu oraz Lubelskiej WK OHP w Lublinie obejmowały swoim zakresem tematycznym sprawdzenie prawidłowości realizacji ww. projektów.

2. Kontrola przeprowadzona w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim obejmowała swoim zakresem tematycznym sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli interwencyjnej przeprowadzonej w Ośrodku w dniach od 01 do 03 czerwca 2015 r.

Z przeprowadzonych kontroli interwencyjnych i problemowych każdorazowo sporządzano projekt wystąpienia pokontrolnego i wystąpienie pokontrolne, w przypadku kontroli sprawdzającej sprawozdanie z kontroli. Przedmiotowe dokumenty kierowano 
do kierowników jednostek kontrolowanych.

SKARGI I WNIOSKI JAKIE WPŁYNĘŁY DO KG OHP w III kwartale 2017 r.

W III kwartale 2017 r. pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej KG OHP przyjęli i rozpatrzyli 18 skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.
Tematyka skarg przedstawiała się następująco:
 • kadrowe - 9;
 • organizacyjne - 9.
Z ogółu skarg jakie wpłynęły w III kw. 2017 r. do KG OHP w Warszawie, 3 z nich to skargi anonimowe, które stanowią 16,6% ogółu skarg, pozostałe 15 to skargi których adresatem były osoby, które potwierdziły pełne dane osobowe, a ich współczynnik w ujęciu procentowym w stosunku do ogólnej liczby skarg stanowi aż 83,3%. Analizując powyższe dane liczbowe należy stwierdzić, że III kw. br. jest pierwszym kwartałem na przestrzeni kilku ostatnich lat, w którym liczba skarg nadesłanych przez osoby, które potwierdziły dane osobowe jest wyższa od liczby skarg anonimowych. 
 
Realizacja kontroli w IV kwartale 2017 r.

Pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP przeprowadzili w IV kwartale 2017 roku pięć kontroli w następujących jednostkach organizacyjnych:
 1. Jedną kontrolę sprawdzającą w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK OHP w Kielcach);
 2. Cztery kontrole problemowe przeprowadzone w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu (Lubelska WK OHP w Lublinie), Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie (Lubelska WK OHP w Lublinie), Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Radomiu, Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.
Zakres tematyczny ww. kontroli przedstawiał się następująco:
 1. Kontrola sprawdzająca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach objęła swoim zakresem wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 3-5 września 2014 r. w ww. Ośrodku;
 2. Dwie kontrole problemowe przeprowadzone w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie dotyczące zagadnień związanych z rynkiem pracy;
 3. Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Radomiu, obejmująca swoim zakresem działalność organizacyjną, szkoleniową, kadrową oraz gospodarkę samochodową;
 4. Kontrola problemowa przeprowadzona w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, która swoim zakresem objęła: sprawdzenie kompletności dokumentacji jaka obowiązuje w Centrum, warunki zakwaterowania uczestników, gospodarkę żywieniową, frekwencję, fluktuację, rekrutację uczestników, wymogijakie obowiązują instruktorów praktycznej nauki zawodu, bazę lokalową i warsztaty szkoleniowe.
 
SKARGI I WNIOSKI JAKIE WPŁYNĘŁY DO KG OHP w IV kwartale 2017 r.
 
W IV kwartale 2017 r. pracownicy Zespołu Kontroli KG OHP przyjęli i rozpatrzyli siedem skarg skierowanych do Komendanta Głównego OHP.
Tematyka skarg przedstawiała się następująco:
 • kadrowe - 3;
 • organizacyjne - 3;
 • interpersonalne - 1.
Z ogółu skarg jakie wpłynęły w IV kw. 2017 r. do KG OHP w Warszawie, cztery z nich to skargi anonimowe, które stanowią 57%, pozostałe trzy to skargi, których adresatem były osoby, które potwierdziły pełne dane osobowe, a ich współczynnik w ujęciu procentowym w stosunku do ogólnej liczby skarg stanowi blisko 43%.

 
 
 

Metadane

Data publikacji : 08.04.2017
Data modyfikacji : 09.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej KG OHP
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL