Biuletyn Informacji Publicznej Skargi i wnioski - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

Skargi i wnioski

Wtorek, 10 marca 2015

Skargi i wnioski do Komendy Głównej OHP można składać:

  • osobiście w Kancelarii Komendy Głównej OHP – Warszawa, ul. Tamka 1, godziny przyjęć: 7.45-15.45,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl,
  • faksem na nr 22 578 47 47 w. 747,
  • pisemnie pod adresem: Komenda Główna OHP, Zespół Kontroli, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.

Kontakt do Zespołu Kontroli: 22 578 47 83

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.).

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Komenda Główna OHP nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

Przyjęcia interesantów

Informujemy, że Komendant Główny OHP przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 14.30-15.45, a gdy wyznaczony dzień pracy jest wolny – w dniu następnym w godz. 14.45-15.30.

Na spotkanie można zapisać się osobiście w siedzibie Komendy - Warszawa, ul. Tamka 1 lub telefonicznie pod numerem: 22 578 47 00 w godz. 7.45-15.45. 






 

Metadane

Data publikacji : 10.03.2015
Data modyfikacji : 01.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL