Biuletyn Informacji Publicznej Akcja Aktywizacja - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

Akcja Aktywizacja

Poniedziałek, 23 maja 2016


 

Projekty „Akcja Aktywizacja – EFS” i „Akcja Aktywizacja – YEI”, zrealizowane w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, trwały od maja 2016 r. do grudnia 2017 r. i były przeznaczone dla 2600 osób w wieku 15-24 lat pozostających bez pracy, niekształcących się i nieszkolących (tzw. młodzież NEET), ale także – zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (niekontynuujące nauki po ukończeniu gimnazjum), zagrożonych wykluczeniem społecznym, które miały problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się. 

W obu projektach wzięło udział 231 osób niepełnosprawnych (AA - EFS – 85, AA - YEI – 145).

W projekcie uczestniczyły także osoby mające niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy, osoby niemające doświadczenia zawodowego i nieumiejące samodzielnie poszukiwać zatrudnienia. 

Uczestnicy zostali objęci wszechstronną opieką: wychowawczą, psychologiczną i doradczą. W ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego opracowano dla każdego Indywidualne Plany Działania i zapewniono wsparcie doradcy zawodowego. Uzupełniono je o kursy zawodowe, różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, przedsiębiorczości, prawa jazdy). Zorganizowano również warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika.

Młodzież w wieku 15-16 lat uczestniczyła przede wszystkim w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych oraz kursach językowych. Młodzież w wieku 16-17 lat wzięła udział w zajęciach przygotowujących do wejścia na rynek pracy oraz w kursach zawodowych. Grupa w wieku 18-24 lat odbyła 3-miesięczne staże zawodowe w zakładach pracy otrzymując stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) co miesiąc przez okres trwania stażu (3 miesiące). 

Wsparciem dodatkowym było: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu, dofinansowanie dojazdów na zajęcia, wyżywienie w dniach trwania zajęć przewidzianych w projekcie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Projekt „Akcja Aktywizacja – EFS” był realizowany w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” był realizowany w pozostałych dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim i współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

Budżet projektu „Akcja Aktywizacja – EFS” wyniósł 14 586 757,50 zł, a projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” – 24 295 000,00 zł.

 

 

Metadane

Data publikacji : 23.05.2016
Data modyfikacji : 02.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL