Biuletyn Informacji Publicznej Obudź swój potencjał - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

Obudź swój potencjał

Środa, 27 kwietnia 2016


Od lutego 2016 r. do kwietnia 2017 r. Ochotnicze Hufce Pracy realizowały – w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Obudź swój potencjał – EFS” i „Obudź swój potencjał – YEI”. Młodzież nieucząca się, niepracująca czy też nieszkoląca (tzw. NEET – ang. Not in Education, Employment or Training) otrzymała ze strony OHP wsparcie pozwalające na zniwelowanie barier w dostępie do rynku pracy.

Do projektów mogli przystąpić:
– osoby w wieku 18-24 lat (w chwili przystąpienia do projektu uczestnik musiał mieć ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 roku życia),
– bezrobotni niezarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy,
– nieuczęszczający do szkoły lub na studia (tzw. grupa NEET),
– niemający kwalifikacji zawodowych, albo mający za niskie kwalifikacje zawodowe lub mający kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

W obu projektach mogły wziąć również udział osoby (w wieku 18-24 lat) mające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, w którym po skończeniu nauki nie mogły znaleźć zatrudnienia, jak również mające wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej, znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, niemające kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Działania w obu projektach „Obudź swój potencjał”, zarówno EFS, jak i YEI, podzielono na trzy etapy: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, trzymiesięczne staże zawodowe.

Dla każdego z uczestników OHP przewidziały indywidualne i kompleksowe formy pomocy. Przede wszystkim wsparcie psychologiczne, które pomogło w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej. Następnie – diagnozę potrzeb i predyspozycji zawodowych młodych osób, co pozwoliło na dopasowanie umiejętności każdego z uczestników do potrzeb rynku pracy i umożliwiło trafny dobór pozostałych rodzajów pomocy.

Później, zgodnie z opracowanym profilem, uczestnicy projektu uzupełnili lub zdobyli umiejętności i kwalifikacje niezbędne do otrzymania zatrudnienia. Skorzystali m.in. z: kursów językowych, kursów komputerowych (ECDL), kursów prawa jazdy kat. B oraz kursów przedsiębiorczości.

Wzięli udział nie tylko w różnego rodzaju szkoleniach i kursach zawodowych przygotowujących do wykonywania pracy w zawodach deficytowych na rynku pracy, ale i warsztatach z doradcami zawodowymi na temat skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia.

Ostatnim etapem były 3-miesięczne staże zawodowe, czyli sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach pracy.

Każdy uczestnik miał ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu. Dofinansowano mu dojazdy na zajęcia i zapewniono wyżywienie w dniach trwania zajęć przewidzianych w projekcie. Otrzymał ponadto refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, stypendium szkoleniowe – jednorazowo w wysokości 997,40 zł (netto) w przypadku pomyślnego ukończenia kursu zawodowego, stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) co miesiąc przez okres trwania stażu (3 miesiące).

Każdy z pracodawców dostał z kolei refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem.

Okres realizacji projektów: luty 2016 r. – kwiecień 2017 r.

Budżet projektu „Obudź swój potencjał – YEI” to 26 977 999,42 zł
Budżet projektu „Obudź swój potencjał – EFS” to 16 052 000,00 zł

Liczba uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” – 1600
Liczba uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS” – 1000

Projekty „Obudź swój potencjał – EFS” i „Obudź swój potencjał – YEI” były dla młodzieży całkowicie bezpłatne.




 

Metadane

Data publikacji : 27.04.2016
Data modyfikacji : 20.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL