Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna


To drugi, obok „Pomysłu na siebie”, projekt, który był realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy do końca 2015 roku. W sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pozostałych dziesięciu: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim stanowił operację wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

W projekcie brało udział 6 180 osób w wieku 18-24 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych, pochodzących z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi, nieuczących się, niepracujących i niemających kwalifikacji zawodowych lub mających kwalifikacje za niskie albo niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Nie mieli także wystarczającego doświadczenia zawodowego.


W trakcie trwania projektu beneficjenci otrzymywali różnego rodzaju wsparcie, które pozwoliło im znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy – zgodnie z założeniami „Gwarancji dla młodzieży”. 

Przede wszystkim młodzież objęto opieką pedagogiczną ze strony osób mających odpowiednie przygotowanie, w tym i doświadczenie, do pracy z młodymi ludźmi, a szczególnie z osobami nieaktywnymi. Główną formą wsparcia była pomoc zindywidualizowana nakierunkowana na budowanie własnej wartości beneficjentów, ich umiejętności społecznych oraz zdobycie nowych umiejętności przydatnych w ubieganiu się o pracę. Oprócz pomocy indywidualnej, beneficjenci wzięli udział w grupowych treningach umiejętności społecznych.

W ramach wsparcia aktywizująco-doradczego beneficjenci wzięli udział w zajęciach z doradcami zawodowymi oraz psychologami, które pozwoliły im na wybór odpowiedniego, zgodnego z ich predyspozycjami, szkolenia zawodowego lub kursu, jak również pomogły w przygotowaniu ich do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Mogli szkolić się w bardzo wielu zawodach, np. kelnera-barmana, spawacza, przedstawiciela handlowego, fryzjera, sprzedawcy, kosmetyczki, wizażystki, florystyki, operatora wózka widłowego. Po zakończonym kursie lub szkoleniu zostali skierowani na staże zawodowe, pozwalające im na nabycie umiejętności praktycznych. Każdy taki staż trwał sześć miesięcy, w ciągu tygodnia czas pracy nie przekraczał 40 godzin, w ciągu doby – ośmiu. 

Beneficjenci ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogli odbywać staż w ciągu siedmiu godzin dziennie, a w ciągu tygodnia – 36. Z tytułu odbywania stażu przysługiwało stypendium stażowe w wysokości 988,40 zł brutto za każdy miesiąc stażu zrealizowanego zgodnie z ustalonym programem. Uczestnicy dostali także możliwość podjęcia zatrudnienia u współpracujących z OHP przy realizacji projektu pracodawców.

Niemniej ważne były inne kursy i szkolenia, również poszukiwane przez pracodawców, jak np. języka obcego, komputerowe (w tym ECDL – European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), prawa jazdy kat. B, przedsiębiorczości.

Efektem realizacji projektu było nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych jego beneficjentów, wzrost umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy, w wyniku czego beneficjenci podjęli zatrudnienie lub założyli własną działalność gospodarczą.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymali zwrot kosztów za dojazd na zajęcia oraz posiłki w trakcie zajęć przewidzianych w projekcie.

Projekt był realizowany przez 293 jednostki organizacyjne OHP w całym kraju, m.in.: centra edukacji i pracy młodzieży, hufce pracy, młodzieżowe biura pracy, młodzieżowe centra kariery, punkty pośrednictwa pracy. 

Ogólna wartość projektu to 97 274 400 zł.


 

Metadane

Data publikacji : 14.04.2016
Data modyfikacji : 11.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry