Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Oferta edukacyjno-wychowawcza skierowana jest przede wszystkim do młodzieży ze środowisk bezrobotnych lub z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji. Uczestnicy OHP otrzymują nieodpłatnie miejsca w internatach i całodobowe wyżywienie w ośrodkach szkolenia i wychowania oraz centrach kształcenia i wychowania. Kadra pedagogiczna Ochotniczych Hufców Pracy współpracuje ze specjalistycznymi instytucjami i organizacjami ze środowiska lokalnego zajmującymi się problematyką młodzieży, m.in. ze szkołami, kuratoriami oświaty, pracodawcami i organizacjami pracodawców, urzędami pracy, sądami, policją, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami ds. uzależnień itp.

Młodzież może kształcić się w ponad 60 zawodach. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników ma dwie formy i odbywa się jako nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu przygotowuje młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne. Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące, ale nie dłużej niż 36 miesięcy i kończy się egzaminem na tytuł wykwalifikowanego robotnika u pracodawcy lub przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych na tytuł czeladnika. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy również kończy się egzaminem i może trwać najwyżej 22 miesiące. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., w drugim – nie mniej niż 6 proc. i w trzecim – nie mniej niż 7 proc.

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.05.2007
Data modyfikacji : 10.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry