Biuletyn Informacji Publicznej Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy

Poniedziałek, 10 maja 2010

Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy

Od czerwca 2009 roku do lipca 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej – pn. „Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy”.

Głównymi zamierzeniami przedsięwzięcia były: pozyskanie wiedzy na temat skuteczności działań OHP, kompleksowa, wielowymiarowa ewaluacja dostępności i efektywności udzielanego dotychczasowego wsparcia oraz opracowanie rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju usług niezbędnych dla poprawy integracji społecznej i zawodowej młodzieży. Ich realizacji przyświecało przeprowadzenie badań empirycznych pozwalających na sformułowanie ekspertyz i analiz diagnozujących potrzeby uczestników projektu w celu zwiększenia adekwatności, skuteczności i efektywności sposobów aktywizacji zawodowej młodych ludzi, co w sposób znaczący przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i ograniczenia wykluczenia społecznego.

W ramach programu realizowano działania koncentrujące się na badaniach (w tym przygotowanie publikacji i rekomendacji) dotyczących losów i pozycji społeczno-zawodowej absolwentów OHP; diagnozie potrzeb i postaw młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, bądź młodzieży już zmarginalizowanej, ich predyspozycji społeczno-zawodowych i deficytów kompetencyjnych w kontekście szans na rynku pracy; jak również diagnozie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz partnerów społecznych w odniesieniu do kompetencji młodzieży (potencjalnych pracowników) oraz usług świadczonych przez OHP. Oprócz działań badawczych podjęto również działania polegające na upowszechnieniu wiedzy o potrzebach młodzieży i pracodawców oraz skutecznych formach integracji społeczno-zawodowej młodzieży.

Projekt był zgodny z zapisami SzOP PO KL, w którym wymieniono ekspertyzy, badania i analizy dotyczące młodzieży jako możliwy typ operacji w ramach działań OHP. Realizacja projektu była przewidziana w Planie Działań dla Priorytetu I PO KL na rok 2009. Projekt był zgodny z celami horyzontalnymi Unii Europejskiej, ukierunkowany na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego. Prowadzone  działania miały na celu między innymi wyrównywanie szans między kobietami a mężczyznami. Badania dotyczyły zarówno młodych kobiet, jak i mężczyzn w kontekście ich szans na rynku pracy, stąd też zgodne były z polityką gender mainstreaming (min. 55 proc. badanych stanowiły kobiety).

Upowszechnianie rezultatów projektu przyczyni się do większej spójności społecznej, co jest zgodne z ogólnym kierunkiem zrównoważonego rozwoju określonym dla UE.

Ogólna wartość projektu wyniosła ponad 1 mln zł


 

 

Metadane

Data publikacji : 10.05.2010
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL