Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna


Od 1 kwietnia do 30 września 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce drugą edycję projektu pn. „Nasza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II edycja była rezultatem ogromnego zapotrzebowania na realizację projektów reedukacyjno-wychowawczych (edukacyjno-terapeutycznych) dla młodzieży dorastającej w dysfunkcjonalnych środowiskach.

Adresatami przedsięwzięcia było 540 osób (216 dziewcząt – 40 proc. i 324 chłopców – 60 proc.) w wieku 15-17 lat z całej Polski, pochodzących z rodzin lub środowisk patologicznych, wobec których sąd rodzinny orzekł nadzór kuratora. Pomoc została skierowana przede wszystkim do młodzieży uchylającej się od obowiązku szkolnego czy też sprawiającej trudności wychowawcze.

Głównym celem projektu było niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwienie dostępu do usług rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego. Cel ten został zrealizowany poprzez cele szczegółowe. Osiągnięcie założonego celu głównego i celów szczegółowych pomogło uczestnikom projektu zwiększyć świadomość swoich możliwości, co podniosło ich samoocenę oraz zmotywało ich do podejmowania konstruktywnych działań związanych z dalszym planowaniem kariery edukacyjno-zawodowej. Ponadto ukierunkowanie młodych ludzi na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne pozwoliło ograniczyć niepowodzenia szkolne, a tym samym przełamać barierę związaną z brakiem umiejętności pozytywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W kwietniu i maju odbyły się spotkania informacyjno-rekrutacyjne, na które zapraszono kandydatów, ich rodziny, kuratorów oraz przedstawicieli instytucji wspomagających rekrutację uczestników (szkół, ośrodków pomocy społecznej) oraz mediów. W ten sposób zebrano wstępne informacje na temat sytuacji rodzinno-środowiskowej i szkolnej młodzieży chętnej do udziału w przedsięwzięciu. Na podstawie zebranych informacji komisja wystawiła oceny kwalifikujące, bądź odrzucające kandydatów.

W maju odbyły się różnego rodzaju zajęcia, warsztaty i kursy. Realizowane były mi.in.: warsztaty motywacyjno-aktywizujące; zajęcia wyrównawcze z dwóch wybranych przedmiotów szkolnych, z którymi beneficjenci mieli największe problemy; kursy komputerowe; zajęcia socjoterapeutyczne; warsztaty związane z preorientacją zawodową i poradnictwem zawodowym. Dodatkowo beneficjenci zostali objęci indywidualnym wsparciem psychologicznym, a także kompleksową opieką terapeutyczno-wychowawczą specjalistów. Z młodzieżą pracowali wychowawcy, terapeuci uzależnień, prawnicy, pielęgniarki, specjaliści ds. interwencji kryzysowej, nauczyciele, instruktorzy kursów komputerowych oraz doradcy zawodowi OHP. Prowadzone były również koła zainteresowań zorganizowane odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczestników.

Zdecydowana większość zajęć odbyła się podczas 18 obozów socjoterapeutycznych zorganizowanych w trakcie wakacji w jednostkach OHP w całym kraju. Podczas obozów była kontynuowana praca nad poprawą funkcjonowania społecznego, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Jednocześnie uczestnicy mogli  zrelaksować się i odpocząć od codziennych obowiązków. W czasie obozu młodzież uczestniczyła w: warsztatach integracyjnych, zajęciach socjoterapeutycznych, warsztatach rozwoju osobistego, warsztatach technik relaksacyjnych, kursie pierwszej pomocy, a także zajęciach rekreacyjno-edukacyjnych (sportowych, plastycznych, tanecznych itp.) oraz wycieczkach kulturalno-krajoznawczych.

Na zakończenie projektu odbyły się spotkania podsumowujące połączone z ewaluacją projektu, podczas których uczestnicy ocenili jego efekty w odniesieniu do własnej osoby oraz wymienili się doświadczeniami.


Budżet projektu „Nasza przyszłość” wynosił 4,5 mln zł.


Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny.                          Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
                               w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

Metadane

Data publikacji : 10.05.2010
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry