Biuletyn Informacji Publicznej OHP jako realizator usług rynku pracy - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

OHP jako realizator usług rynku pracy

Środa, 27 lipca 2011


Od 1 maja 2009 r. do 30 czerwca 2014 r. Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. Nazwa projektu to „OHP jako realizator usług rynku pracy”.


Na terenie całego kraju została stworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ). W wyniku tych działań zwiększył się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń.

Jednostki – MCK, PPP i OSZ – powstały w wyniku porozumień podpisanych z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępniły lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Usługami MCK, PPP, OSZ zostały objęte osoby w wieku 15-25 lat, głównie zagrożone wykluczeniem społecznym, zgłaszające się indywidualnie lub zgłoszone przez inne podmioty, np. szkoły, UP, NGO, OPS itp.:
- bezrobotne lub poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji (lub bez kwalifikacji), wymagające wsparcia na rynku pracy;
- uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, potrzebujący wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego;
- zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Projekt zakładał, że działaniami zostanie objętych docelowo 45 tys. młodzieży. Beneficjentami tego przedsięwzięcia była również kadra OHP, spośród której 365 osób zostało odpowiednio przeszkolonych.

Jednym z rezultatów projektu było powołanie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). System ECAM pozwala na udostepnianie wszystkim zainteresowanym informacji na temat wsparcia młodzieży realizowanego przez OHP, w tym szczególnie dotyczącej oferty i działalności jednostek organizacyjnych OHP z zakresu rynku pracy oraz kształecenia i działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Projekt był zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu były w pełni zgodne z Planem działania dla Priorytetu I PO KL na rok 2009. Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy i był zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Był także zgodny z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013, a także z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013.

Ogólna wartość projektu to 99 538 000,- zł.

 


               
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
www.efs.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 27.07.2011
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL