Biuletyn Informacji Publicznej Szkolenie kadry OHP - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

Szkolenie kadry OHP

Środa, 20 stycznia 2010

 

 
W grudniu 2008 roku Ochotnicze Hufce zakończyły realizację projektu pn. „Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego adresatem była grupa 750 pracowników OHP.

Głównym celem projektu, którego realizację rozpoczęto 1 lipca 2008 roku, było wzmocnienie efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy poprzez kompleksowe podniesienie kwalifikacji pracowników. Kadra OHP uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach; kursach doskonalących znajomość języków obcych oraz wizytach studyjnych w instytucjach państw członkowskich UE - Francji, Belgii i Włoszech, zajmujących się aktywizacją młodzieży zagrożonej marginalizacją.

W ramach szkoleń specjalistycznych podwyższono kwalifikacje następującej liczby pracowników OHP:

- w ramach cyklu dydaktycznego ,,Rynek pracy" - 243 beneficjentów;
- w ramach cyklu ,,Tworzenie programów edukacyjnych i resocjalizacyjnych" - 286 beneficjentów;
- w ramach cyklu szkoleniowego ,,Doskonalenie znajomości języków obcych” (do wyboru angielski, niemiecki) - 196 osób.

Dzięki projektowi nastąpił wzrost motywacji uczestników Projektu do samorozwoju i samokształcenia, jak również rozwój umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Podwyższył się także poziom samooceny uczestników szkoleń.

Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu dostarczyły pracownikom OHP specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku pracy oraz tworzenia nowoczesnych programów edukacyjnych i resocjalizacyjnych  ukierunkowanych na pracę z młodzieżą zagrożoną marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Nauczyły jak skutecznie pozyskiwać i efektywnie wykorzystywać środki unijne, w tym - w jaki sposób zarządzać projektami europejskimi i je rozliczać. Ważnym aspektem doskonalenia zawodowego, umożliwiającym kadrze OHP poszerzenie kontaktów zawodowych była nauka języków obcych oraz udział w wizytach studyjnych.

Głównym celem wizyt studyjnych było zapoznanie uczestników wyjazdu z zasadami funkcjonowania instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej młodzieży oraz integracji społecznej zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Dodatkowo, uczestnicy poznali system wdrażania projektów EFS z zakresu wykluczenia społecznego młodzieży i konkretne przykłady „dobrych praktyk” zrealizowanych przez stosowne instytucje w zakresie wyżej wymienionej tematyki. Wizyty odbyły się we Francji, Belgii oraz Włoszech, w których wypracowano i rozwinięto szczególnie interesujące formy wsparcia w zakresie przedmiotowej problematyki. Uczestnicy wizyty poznali specyfikę rozwiązań instytucjonalnych i prawnych właściwych dla funkcjonowania EFS i rynku pracy w jednym z tych krajów. Odwiedzili również instytucje wdrażające programy resocjalizacyjne i edukacyjne dla młodzieży zagrożonej marginalizacja społeczną. Spotkali się także z pracownikami instytucji wdrażającymi przedmiotowe przedsięwzięcia. Beneficjentami wizyty studyjnej byli pracownicy Komendy Głównej OHP oraz jednostek terenowych OHP, zajmujących się podobną problematyką w Polsce. W wizytach studyjnych wzięło udział 50 osób.  

Rezultaty wizyt studyjnych:
 
- poprawa jakości realizowanych i nowo tworzonych projektów oraz programów przygotowywanych przez pracowników OHP  pod względem merytorycznym (właściwa analiza, diagnoza, skuteczność stosownych rozwiązań – wykorzystanie doświadczeń instytucji zagranicznych);
- podwyższenie poziomu wiedzy pracowników OHP odpowiedzialnych za tworzenie i realizację przedmiotowych projektów;
- możliwość skorzystania z „dobrych praktyk” w zakresie tworzenia nowych projektów;
- weryfikacja nieefektywnych działań w ramach realizowanych polityk oraz zwiększenie skuteczności interwencji;
- przeniesienie dobrych pomysłów w zakresie wykorzystania środków EFS;
- nawiązanie bezpośrednich kontaktów i potencjalnie trwałej współpracy z instytucjami bliźniaczymi w kraju wizyty.

Realizacja projektu „Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy" przyczyniła się do rozwoju i unowocześnienia OHP jako instytucji rynku pracy. Projekt był zgodny z Planem Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu  I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie  1.3.3.


 
                          Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
                               w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  

 

Metadane

Data publikacji : 20.01.2010
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL