Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
 

Ochotnicze Hufce Pracy były realizatorem Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 (Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach wsparcia systemowego były realizowane projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do młodzieży w wieku 15-25 lat, ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków życia i pracy, kwalifikującej się do objęcia wsparciem przez OHP.

Od 15 września 2008 roku do 28 lutego 2009 roku OHP realizowały w całej Polsce projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”. Projekt był realizowany w 100 jednostkach organizacyjnych OHP: Centrach Kształcenia i Wychowania, Ośrodkach Szkolenia i Wychowania, Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Środowiskowych Hufcach Pracy i zarządzany centralnie z poziomu Komendy Głównej OHP przy pomocy 16 Wojewódzkich Komend i 10 Centrów Kształcenia i Wychowania.

Ogólnym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się. Celami szczegółowymi – udzielenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego; pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy stosownie do ich zainteresowań i możliwości; nabycie lub podwyższenie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym, nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym, a także – dla osób zainteresowanych – w zakresie ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych); wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki.

Cele projektu były zgodne z Planem Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I PO KL, zaś projekt zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki równoważonego rozwoju.

Adresatem projektu była grupa 3000 osób w wieku od 15 do 25 lat nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych, patologicznych. Ponadto – nie posiadały kwalifikacji zawodowych lub chciały je podwyższyć zdobywając dodatkowe specjalizacje.

Beneficjenci zostali podzieleni na trzy główne kategorie projektowe.

Kategoria A – młodzież w wieku 16-17 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, niemająca kwalifikacji zawodowych, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, nierealizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, spoza OHP. W tej grupie znajdowało się 705 osób.

Kategoria B – młodzież w wieku 18-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, mająca trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku wystarczających kwalifikacji odpowiadających aktualnym potrzebom rynku pracy. Działania zrealizowane w ramach projektu dla beneficjentów z tej grupy umożliwią im podjęcie pracy w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. W tej grupie znajdowało się 1590 osób.

Podkategoria B1 – 795 osób mających kwalifikacje zawodowe, które jednakże wymagały podwyższenia ich poziomu lub przekwalifikowania.

Podkategoria B2 – 795 osób niemających kwalifikacji, wymagających nabycia podstawowych umiejętności w drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego.

Kategoria C – 705 osób w wieku powyżej 16 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym i mających za sobą co najmniej jeden rok edukacji w ramach Ochotniczych Hufców Pracy.

Program uczestnictwa w projekcie obejmował kilkaset godzin zajęć dydaktycznych, prowadzonych w małych grupach przez profesjonalne, sprawdzone firmy szkoleniowe. Podczas zajęć uczestnicy korzystali – podobnie jak w przypadku poprzednich projektów – z bezpłatnego wyżywienia, a osobom zamieszkałym w znacznej odległości od miejsc szkolenia dofinansowano koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej oraz ubezpieczenie.

Zakładane twarde rezultaty projektu to:

- ukończenie projektu przez min. 80 proc. beneficjentów (2400 uczestników),
- nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 80 proc. beneficjentów z kategorii B (1272 uczestników),
- podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej przez min. 20 proc. beneficjentów z kategorii B (318 uczestników),
- podjęcie stażu zawodowego przez min. 60 proc. beneficjentów z kategorii B (954 uczestników),
- wyrównanie zaległości edukacyjnych, uzyskanie promocji do następnej klasy przez co najmniej 70 proc. uczestników z kategorii A (494 uczestników),
- podniesienie kwalifikacji, przez co najmniej 80 proc. uczestników (2400), w zakresie posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi,
- 80 proc. uczestników podniesie kwalifikacje w zakresie posługiwania się językiem obcym (2400 osób),
- uzyskanie prawa jazdy po pozytywnym zdaniu egzaminu przez min. 80 proc. uczestników kursów. 
 

Osiągnięto następujące rezultaty o charakterze miękkim:

- poprawiła się indywidualna samoocena i poczucie własnej wartości beneficjentów, nastąpiła aktywizacja postaw;
-  zwiększyła się motywacja do nauki bądź młodzież uzyskała kwalifikacje zawodowe;
-  zwiększyła się motywacja do poszukiwania pracy;
- uczestnicy nabyli umiejętności korzystania z technologii informatycznych oraz nauczyli się postaw przedsiębiorczych i adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia;
- nabyli umiejętności poruszania się po rynku pracy (wzrost wiedzy na temat lokalnego rynku pracy);
- pozyskali umiejętności radzenia sobie ze stresem;
- wzrosło ich poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania.
 

Udział młodzieży w projekcie był całkowicie nieodpłatny.

Ogólna wartość projektu to niecałe 19 mln zł.
 
 

                                     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
                                          w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

Metadane

Data publikacji : 20.01.2010
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry