Biuletyn Informacji Publicznej Rynek pracy - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

Rynek pracy

Poniedziałek, 12 marca 2012

W strukturach Ochotniczych Hufców Pracy znajdują się jednostki zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i informacją zawodową oraz szkoleniami zawodowymi. Są nimi Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego.

Pośrednictwo pracy prowadzą w OHP centra edukacji i pracy młodzieży (CEiPM) poprzez młodzieżowe biura pracy oraz punkty pośrednictwa pracy. Centra działają w każdym dawnym (sprzed reformy administracyjnej kraju w 1997 r.) mieście wojewódzkim i jest ich 49.

W ramach pośrednictwa pracy OHP pozyskują od pracodawców oferty pracy stałej i krótkoterminowej; kierują młodzież poszukującą pracy do pracodawców; organizują targi i giełdy pracy, jak również współpracują z partnerami rynku pracy (pracodawcy i instytucje funkcjonujące na lokalnym rynku pracy zajmujące się także pośrednictwem pracy). Ponadto, w OHP prowadzone są rejestracja i ewidencja młodych ludzi w wieku pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, którzy zgłosili się do OHP po ofertę zatrudnienia.

Po oferty zatrudnienia pozyskane przez OHP mogą zgłaszać się do młodzieżowych biur pracy lub punktów pośrednictwa pracy osoby w wieku 15-25 lat z ważną legitymacją szkolną, studencką lub dowodem osobistym oraz – w przypadku osób niepełnoletnich – z zezwoleniem na podjęcie pracy udzielonym przez rodzica lub opiekuna prawnego. Oferty zatrudnienia można również znaleźć na stronie internetowej www.mbp.ohp.pl

Do zadań młodzieżowych biur pracy oraz punktów pośrednictwa pracy należą ponadto informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się targi i giełdy pracy, w czasie których prezentowane są oferty zatrudnienia. Targi i giełdy stwarzają także okazje do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi pracowników, a często też uzyskania pomocy od doradców zawodowych OHP.

OHP świadczą również – w ramach sieci EURES, obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy – usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy. Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców polskich oraz zagranicznych z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmuje m.in.: bezpośrednie kontakty z polskimi pracodawcami oraz obsługę ofert pracy polskich pracodawców i zagranicznych pracodawców.

Pozyskane przez OHP oferty pracy krajowe i zagraniczne są upowszechniane również poprzez przekazywanie ich do Centralnej Bazy Ofert Pracy (dostęp bezpośredni: oferty.praca.gov.pl i za pośrednictwem wortalu publicznych służb zatrudnienia: psz.praca.gov.pl).

Poradnictwo zawodowe to jedna z najistotniejszych form wsparcia, jakiej udzielają Ochotnicze Hufce Pracy osobom wieku 15-25 lat. Doradcy zawodowi, uwzględniając zarówno lokalne możliwości zatrudnienia, jak i indywidualne predyspozycje zawodowe i osobowościowe młodego człowieka, pomagają przede wszystkim dokonać wyboru przyszłego zawodu, zaplanować karierę zawodową i edukacyjną, jak również pomagają przy zmianie zawodu, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Do ich zadań należy także zaznajamianie zainteresowanych z lokalnym rynkiem pracy oraz sposobami poszukiwania pracy.

Doradcy zawodowi świadczą swoje usługi całkowicie nieodpłatnie. Udzielają porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do zainteresowanych placówek w dwóch typach jednostek organizacyjnych OHP: Młodzieżowych Centrach Kariery oraz Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej.

Doradcy zawodowi współpracują na co dzień z instytucjami środowiska lokalnego działającymi na rzecz młodzieży m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, domami dziecka, aresztami śledczymi, zakładami karnymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich.

Tego typu współpraca owocuje organizacją targów i giełd pracy, imprez edukacyjnych, zajęć warsztatowych dla młodzieży i innych wspólnych przedsięwzięć mających na celu przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy; wymianą dobrych praktyk i doświadczeń zawodowych; nowymi programami. Ponadto zasoby metodyczne opracowane przez OHP są udostępnianie doradcom zawodowym innych instytucji, szkolnym doradcom zawodowym, nauczycielom itp.

 

Metadane

Data publikacji : 12.03.2012
Data modyfikacji : 25.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL