Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

W Ochotniczych Hufcach Pracy funkcjonują Centra Edukacji i Pracy Młodzieży zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i informacją zawodową oraz szkoleniami zawodowymi. Jednostki te realizują zadania poprzez następujące wewnętrzne formy organizacyjne: Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Ośrodki Szkolenia Zawodowego.

Pośrednictwo pracy prowadzą w OHP centra edukacji i pracy młodzieży (CEiPM) poprzez młodzieżowe biura pracy oraz punkty pośrednictwa pracy. Centra działają w każdym dawnym (sprzed reformy administracyjnej kraju w 1997 r.) mieście wojewódzkim i jest ich 49.

W ramach pośrednictwa pracy OHP pozyskują od pracodawców oferty pracy stałej i krótkoterminowej; kierują młodzież poszukującą pracy do pracodawców; organizują targi i giełdy pracy, jak również współpracują z partnerami rynku pracy (pracodawcy i instytucje funkcjonujące na lokalnym rynku pracy zajmujące się także pośrednictwem pracy). Ponadto, w OHP prowadzone są rejestracja i ewidencja młodych ludzi w wieku pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, którzy zgłosili się do OHP po ofertę zatrudnienia.

Po oferty zatrudnienia pozyskane przez OHP mogą zgłaszać się do młodzieżowych biur pracy lub punktów pośrednictwa pracy osoby w wieku 15-25 lat z ważną legitymacją szkolną, studencką lub dowodem osobistym oraz – w przypadku osób niepełnoletnich – z zezwoleniem na podjęcie pracy udzielonym przez rodzica lub opiekuna prawnego. Oferty zatrudnienia można również znaleźć na stronie internetowej www.mbp.ohp.pl

Do zadań młodzieżowych biur pracy oraz punktów pośrednictwa pracy należą ponadto: informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się targi i giełdy pracy, w czasie których prezentowane są oferty zatrudnienia. Stwarzają one także okazje do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi pracowników, a często też uzyskania pomocy od doradców zawodowych OHP.

OHP świadczą również – w ramach sieci EURES, obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy – usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy. Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców polskich oraz zagranicznych z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmuje m.in.: bezpośrednie kontakty z polskimi pracodawcami oraz obsługę ofert pracy polskich i zagranicznych pracodawców.

Pozyskane przez OHP oferty pracy krajowe i zagraniczne są upowszechniane również poprzez przekazywanie ich do Centralnej Bazy Ofert Pracy (dostęp bezpośredni: oferty.praca.gov.pl i za pośrednictwem wortalu publicznych służb zatrudnienia: psz.praca.gov.pl).

Poradnictwo zawodowe to jedna z najistotniejszych form wsparcia, jakiej udzielają Ochotnicze Hufce Pracy osobom wieku 15-25 lat. Doradcy zawodowi, uwzględniając zarówno lokalne możliwości zatrudnienia, jak i indywidualne predyspozycje zawodowe i osobowościowe młodego człowieka, pomagają przede wszystkim dokonać wyboru przyszłego zawodu, zaplanować karierę zawodową i edukacyjną, jak również pomagają przy zmianie zawodu, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Do ich zadań należy także zaznajamianie zainteresowanych z lokalnym rynkiem pracy oraz sposobami poszukiwania zatrudnienia.

Doradcy zawodowi świadczą swoje usługi całkowicie nieodpłatnie. Udzielają porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do zainteresowanych placówek w dwóch typach jednostek organizacyjnych OHP: Młodzieżowych Centrach Kariery oraz Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej. Współpracują na co dzień z instytucjami środowiska lokalnego działającymi na rzecz młodzieży m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, domami dziecka, aresztami śledczymi, zakładami karnymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich.

Tego typu współpraca owocuje organizacją targów i giełd pracy, imprez edukacyjnych, zajęć warsztatowych dla młodzieży i innych wspólnych przedsięwzięć mających na celu przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy; wymianą dobrych praktyk i doświadczeń zawodowych; nowymi programami. Ponadto zasoby metodyczne opracowane przez OHP są udostępnianie doradcom zawodowym innych instytucji, szkolnym doradcom zawodowym, nauczycielom itp.

 

Metadane

Data publikacji : 12.03.2012
Data modyfikacji : 15.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry