Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Głównej OHP

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180) możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej OHP za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP pod adresem:

/KG_OHP_IIst/SkrytkaESP

lub

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Dodanie prostszego adresu ułatwi adresowanie korespondencji do KG OHP za pośrednictwem ePUAP.

Korzystanie z systemu możliwe jest po założeniu konta w systemie ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, wystawionego przez organ wskazany przez Ministra Cyfryzacji.

Po złożeniu dokumentu elektronicznego Interesant otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).


Instrukcja

Sposób korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej opisany został na stronie  http://epuap.gov.pl


Akceptowane formaty dokumentów

Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych. Zgodnie z treścią załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r., poz. 180) akceptowanymi przez Komendę Główną OHP formatami elektronicznymi są: .doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, . png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, powinien być nie mniejszy niż 5 megabajtów.

Doręczanie dokumentów na informatycznych nośnikach danych

W przypadku doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych należy je dostarczyć w godzinach pracy (7.45 – 15.45) do Kancelarii Komendy Głównej OHP, ul. Tamka 1. Obowiązują formaty plików analogiczne do formatów akceptowalnych podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Akceptowalnymi nośnikami danych są: pamięć masowa USB 1.1/2.0, płyta CD-RW, płyta DVD-RW. Ponadto należy pamiętać, aby informatyczny nośnik danych, na którym doręcza się dokument elektroniczny umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Zasady przyjmowania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej

Komenda Główna OHP udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia następujące wymogi określone w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego:
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Metadane

Data publikacji : 14.12.2017
Data modyfikacji : 23.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry