Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Główna OHP poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych
 
Nr oferty: KG.ZKS.110.22.2018
Liczba stanowisk: 2 etaty;
Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, jedna zmiana;
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
Miejsce wykonywania pracy: KG OHP, Zespół Zamówień Publicznych, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1;
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: maksymalna stawka do kwoty 3 600,00 zł plus dodatek stażowy, uzależniony od wysługi lat.
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną.

Zakres zadań: 
Do podstawowych zadań specjalisty w Zespole Zamówień Publicznych należy w szczególności:
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS) na lata 2014-2020 w szczególności w poniższym zakresie:
  a) sporządzanie projektów ogłoszeń,
  b) sporządzanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  c) sporządzanie zarządzeń o powołanie komisji przetargowej,
  d) uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
  e) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji przetargowych,
  f) sporządzanie protokołów z prowadzonych postępowań,
  g) publikowanie ogłoszeń Biuletynie Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w innym miejscu.
 2. Koordynacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonych przez jednostki organizacyjne OHP, w tym współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS) na lata 2014-2020 w szczególności w poniższym zakresie:
  a) udzielanie informacji co do trybów postępowania,
  b) weryfikacji szacowań wartości zamówienia,
  c) sprawdzanie i monitoring dokumentów, w tym ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w innym miejscu.
 3. Weryfikacja wniosków o zamówienie publiczne.
 4. Przekazywanie dokumentacji dla zespołów kontrolujących.
 5. Udział w opracowywaniu projektów zmian wewnętrznych procedur oraz wytycznych dla jednostek organizacyjnych OHP.
 6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi wnioskującymi o udzielenie zamówienia publicznego, w tym współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS) na lata 2014-2020.
 7. Konsultacje merytoryczne na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych OHP.
 8. Opiniowanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych.
 9. Archiwizacja dokumentacji z zakresu zamówień publicznych.
 10. Inicjowanie działań mających na celu usprawnienie procesu zakupowego w KG OHP.
 11. Bieżąca aktualizacja wiedzy w obszarze zamówień publicznych.
 12. Przekazywanie kierownikowi Zespołu informacji o nieprawidłowościach, negatywnych zjawiskach rzutujących ujemnie na realizację zadań przez jednostki OHP, zauważonych przy wykonywaniu czynności służbowych.
 13. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych, odpowiednich do kwalifikacji pracownika i zakresu zadań komórki organizacyjnej.
Wymagania:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy w tym rok doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań publicznych,
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Umiejętność samodzielnego prowadzenia postepowań przetargowych zgodnie z PZP,
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • Umiejętność myślenia strategicznego i szybkiego podejmowania decyzji,
 • Wysoki poziom samodzielności w działaniu,
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odporność na stres.
Dokumenty niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy;
 • Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dokumenty należy składać osobiście w kancelarii Komendy Głównej OHP (pok. 101, budynek A), ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesłać na adres e-mail kadrykgohp@ohp.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 28.12.2018 r. z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „odpowiedź na ofertę pracy KG.ZKS.110.22.2018 na stanowisko Specjalista  w Zespole Zamówień Publicznych KG OHP”.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Test.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.
Uwaga! 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty niezbędne”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny OHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Komendę Główną OHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 lat -  z uwagi na 3 letni okres przedawnienia roszczeń. (art. 4421 k.c.).
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Komendę Główną OHP z siedzibą w Warszawie zgodnie z 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 578 47 04.
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 13.12.2018
Data modyfikacji : 08.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry