Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Główna OHP poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych

 

Nr oferty: KG.ZKA.110.2.2019
Liczba stanowisk: 1;
Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, jedna zmiana;
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
Miejsce wykonywania pracy: Komenda Główna OHP, Zespół Zamówień Publicznych w KG OHP, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1;
Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem funkcyjnym brutto: do 5 725,00 zł plus dodatek stażowy, uzależniony od wysługi lat;
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną.


Zakres zadań:
Do zadań Kierownika Zespołu Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 • merytoryczny nadzór nad pracą podległych pracowników Zespołu Zamówień Publicznych,
 • nadzór nad prawidłowością realizowania zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz regulacji wewnętrznych KG OHP w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • merytoryczny nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych,
 • nadzór nad realizacją spraw związanych z procesem zamówień publicznych,
 • opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych,
 • opiniowanie trybu postępowania o zamówienie publiczne,
 • nadzór nad prowadzeniem rejestru, dokumentacji i sprawozdawczości w sprawach zamówień publicznych,
 • nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji sporządzonej w postępowaniu o zamówienia publiczne,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • czynne uczestnictwo w sprawach dotyczących postępowań przetargowych toczących się przed KIO oraz Sądami Powszechnymi,
 • aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych i wytycznych związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych OHP,
 • nadzór nad sporządzaniem analiz i opracowań z zakresu prawa zamówień publicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe: 4 lata stażu pracy, w tym minimum 3 lata w zakresie zamówień publicznych,
 • Minimum 2 lata doświadczenie na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz znajomość przepisów unijnych w zakresie zamówień publicznych,
 • Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Studia podyplomowe z zakresu Zamówień publicznych,
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego;
 • Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)"

Dokumenty należy składać osobiście w kancelarii Komendy Głównej OHP (pok. 101, budynek A), ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesłać na adres e-mail: kadrykgohp@ohp.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 25.02.2019 r. do godz. 15.45 z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „odpowiedź na ofertę pracy KG.ZKA.110.2.2019 na stanowisko Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych”.

Etapy, metody oraz techniki naboru:

 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna. 
Uwaga! 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 
Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny OHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa. 
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 lat -  z uwagi na 3 letni okres przedawnienia roszczeń. (art. 4421 k.c.).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 578 47 04.
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 06.02.2019
Data modyfikacji : 26.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry