Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Główna OHP poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Organizator ds. realizacji projektów współfinansowanych z UE
 
Nr oferty: KG.ZK.110.4.2017
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, jedna zmiana
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Miejsce wykonywania pracy: Komenda Główna OHP, Biuro Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1
Wynagrodzenie brutto: do 3 900,00 zł 
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
Praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy. 


 
Zakres zadań: 
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność itp.) oraz prowadzenie – w niezbędnym zakresie – korespondencji z Instytucją Pośredniczącą i jednostkami terenowymi OHP, dotyczącej tych projektów;
 • Gromadzenie i analizowanie danych i informacji dot. merytorycznej i organizacyjnej strony realizacji projektów w jednostkach podległych oraz przygotowywanie stosownych informacji (w formie zbiorówek, notatek itp.);
 • Przygotowywanie materiałów na różnego rodzaju posiedzenia związane z koordynacją projektów współfinasowanych z EFS, realizowanych w Komendzie Głównej OHP;
 • Udzielanie informacji oraz pomocy merytorycznej jednostkom organizacyjnym OHP w zakresie realizowanych projektów;
 • Udział w kursach, szkoleniach, spotkaniach dotyczących programowej działalności Biura;
 • Dokonywanie doraźnych kontroli realizowanych projektów w ramach delegacji służbowych;
 • Opracowywanie i aktualizacja wkładu merytorycznego do materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu EFS na potrzeby kadry OHP oraz uczestników projektów.
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: 8 lat stażu pracy, w tym 3 lata w obszarze funduszy strukturalnych;
 • Znajomość PO WER oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów PO WER;
 • Znajomość Systemu Realizacji PO WER (m.in. Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków);
 • Znajomość Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce;
 • Wiedza z zakresu obsługi finansowej projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej i mechanizmów wdrażania funduszy strukturalnych;
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność korzystania z systemu teleinformatycznego SL2014 służącego do przetwarzania danych osobowych oraz generowania wniosków o płatność oraz systemu obsługi wniosków aplikacyjnych w ramach PO WER - SOWA; 
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowym atutem będzie:
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom B1);
 • Znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)".
 
Dokumenty należy składać osobiście w kancelarii Komendy Głównej OHP (pok. 101, budynek A), ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesłać na adres e-mail: kadrykgohp@ohp.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 10.11.2017 r. do godz. 15.45 z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „odpowiedź na ofertę pracy na stanowisko Główny organizator ds. realizacji projektów współfinansowanych z UE”.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna. 
 3. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
 
Oferujemy: Umowę o pracę, ciekawe i ambitne zadania, pracę w dużej instytucji, doskonalenie zawodowe.

Uwaga! 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 578 47 41 wew. 741

Metadane

Data publikacji : 26.10.2017
Data modyfikacji : 19.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr, Szkolenia i Organizacji
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry