Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor ds. bhp i p.poż. w Zespole kadr, szkolenia i organizacji
 
 
Nr oferty: KG.ZK.110.3.2017
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy – 0,25 etatu, tj. 10 godzin tygodniowo, jedna zmiana
Termin rozpoczęcia pracy –  01.01.2018 r.
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 750,00 zł
System wynagradzania: czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce wykonywania pracy: Komenda Główna OHP, Zespół Kadr, Szkolenia i Organizacji, Warszawa, ul. Tamka 1

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, obsługą pracowników, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy. 


WYMAGANIA:
 • kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. posiadać:
  a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub 
  b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • aktualne uprawnienia BHP, (tj. ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp);
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP;
 • mile widziane uprawnienia p.poż.;
 • zdolności komunikacyjne;
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizacyjne.
 
GŁÓWNE ZADANIA:
 
Zapewnienie bieżącej obsługi zadań BHP i P.POŻ. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby i higieny pracy a w szczególności:
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu BHP i P.POŻ.;
 • organizowanie szkoleń okresowych z zakresu BHP;
 • udział w aktualizacji oceny ryzyka na stanowiskach pracy;
 • tworzenie dokumentacji w obszarze BHP: zaświadczenia, protokoły, analizy, sprawozdania GUS;
 • prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z obowiązującymi wymaganiami formalno-prawnymi oraz procedurami wewnętrznymi (analizy, raporty, statystyki, zestawienia);
 • analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków oraz wdrażanie działań korygujących;
 • kontrola zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdzanie na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • udział w procesie decyzyjnym dotyczącym właściwego zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej;
 • analiza wymagań prawnych w zakresie pomiarów i wyników badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • budowanie kultury bezpieczeństwa;
 • wsparcie i doradztwo dla pracowników w realizacji zadań z zakresu BHP oraz proponowanie usprawnień w tym obszarze;
 • przynajmniej raz w roku wspólnie z pracodawcą dokonywanie przeglądu placówki, jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy – identyfikacja zagrożeń (diagnoza stanu bhp);
 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżąca kontrola zmian w przepisach.
 
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 • życiorys/CV i list motywacyjny;
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)”.
 
Etapy, metody oraz techniki naboru:
 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia w kancelarii Komendy Głównej OHP (pok. 101, budynek A), ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie lub na adres e-mail: kadrykgohp@ohp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24.11.2017 r. do godz. 15.45 z wyraźnym dopiskiem: „odpowiedź na ofertę na stanowisko starszy inspektor ds. bhp i p.poż. w Zespole kadr, szkolenia i organizacji.”
 
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Dokumenty/Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. 

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 578 47 04 
 

Metadane

Data publikacji : 27.10.2017
Data modyfikacji : 19.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr, Szkolenia i Organizacji
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry