Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

http://bip.ohp.pl/ohp/praca-w-kg-ohp/8484,Nabor-na-stanowisko-Kierownika-Zespolu-Statystyki-i-Organizacji.html
2020-08-13, 17:19

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Główna OHP poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Zespołu Statystyki i Organizacji 
 
Nr oferty: KG.ZKS.110.17.2018
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, jedna zmiana
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Miejsce wykonywania pracy: Komenda Główna OHP, Zespół Statystyki i Organizacji w KG OHP, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1
Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem funkcyjnym brutto: do 5 225,00 zł plus dodatek stażowy, uzależniony od wysługi lat
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną

Zakres zadań: 
Do zadań Kierownika Zespołu Statystyki i Organizacji należy w szczególności:
 • kierowanie, organizowanie i koordynowanie pracy oraz merytoryczny nadzór nad pracą podległych pracowników Zespołu Statystyki i Organizacji;
 • ustalanie planu pracy podległej komórki organizacyjnej oraz podejmowanie działań dla zapewnienia środków i warunków realizacji zaplanowanych działań;
 • kształtowanie właściwych postaw etycznych oraz właściwej atmosfery środowiska pracy i komunikacji interpersonalnej;
 • przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu, korupcji;
 • ustalanie i aktualizacja zakresów czynności podległych pracowników;
 • nadzorowanie przestrzegania stanu dyscypliny służbowej i dyscypliny pracy podległych pracowników;
 • stałe doskonalenie organizacji wewnętrznej oraz metod i form działania;
 • współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych Komendy w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych;
 • nadzór nad prowadzeniem baz danych;
 • nadzór nad prowadzeniem systemu sprawozdawczego OHP;
 • monitorowanie przebiegu rekrutacji, w tym organizowanie i prowadzenie wymiany informacji o wolnych miejscach w jednostkach organizacyjnych posiadających miejsca z zakwaterowaniem, dokonywanie ocen wyników rekrutacji uczestników;
 • nadzór nad opracowaniem informacji o stanie organizacyjnym jednostek opiekuńczo-wychowawczych po zakończeniu akcji rekrutacyjnej;
 • nadzór nad opracowaniem zbiorczym planu potencjału organizacyjnego OHP;
 • nadzór nad przygotowywaniem projektu zarządzenia Komendanta w sprawie planowania rzeczowo - finansowego na rok następny;
 • nadzór nad opracowywaniem zbiorczym rocznego planu pracy OHP;
 • nadzór nad opracowywaniem zbiorczego sprawozdania rocznego z planu pracy OHP;
 • nadzór nad organizacją sprawnego przebiegu w KG OHP procesu opiniowania rocznych planów pracy jednostek organizacyjnych OHP,  w celu przedstawienia opracowania zbiorczego do akceptacji Komendantowi;
 • koordynacja procesu rocznej oceny realizacji zadań przez jednostki organizacyjne OHP;
 • nadzór nad organizacją sprawnego przebiegu w KG OHP procesu opiniowania przez komórki organizacyjne Komendy sprawozdań rocznych z realizacji planów pracy jednostek OHP;
 • nadzór nad opracowywaniem okresowych analiz i ocen z zakresu zagadnień realizowanych przez Zespół;
 • przygotowywanie materiałów zbiorczych do opracowania sprawozdań kwartalnych do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z realizacji planowanych zadań;
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych i wytycznych z zakresu działalności Zespołu;
 • nadzór nad przetwarzaniem danych zawartych w sprawozdaniach w celu sporządzania zestawień związanych z okresową i roczną oceną pracy wojewódzkich komend i centrów kształcenia i wychowania OHP;
 • doskonalenie „Systemu sprawozdawczego w OHP", szczególnie pod kątem sporządzania opracowań zbiorczych, analiz, sprawozdań i informacji wewnętrznych służących do merytorycznej oceny i wyciągnięcia wniosków (procesu decyzyjnego),
 • współudział w opracowywaniu prognoz nt. potencjału OHP i związanych z nim kierunków działalności;
 • współpraca z zewnętrznymi placówkami naukowo - badawczymi w zakresie programowania i realizacji badań społecznych dla potrzeb OHP.
Wymagania:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie;
 • Doświadczenie zawodowe: 4 lata stażu pracy; 
 • Znajomość zagadnień z zakresu statystyki obejmującą w szczególności statystykę opisową, wnioskowanie statystyczne, przetwarzanie danych statystycznych;
 • Umiejętność tworzenia i opiniowania wewnętrznych aktów prawnych;
 • Umiejętność prowadzenia spraw związanych z organizacją i zarządzaniem jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych;
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji, otwartość na nowe rozwiązania;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
Dodatkowym atutem będzie:
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych;
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Znajomość zagadnień z zakresu aktualnego stanu prawnego i gospodarczego państwa, w tym w szczególności znajomość regulacji zaliczanych do prawa rynku pracy, edukacji, polityki społecznej.

​Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego;
 • Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Dokumenty należy składać osobiście w kancelarii Komendy Głównej OHP (pok. 101, budynek A), ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesłać na adres e-mail kadrykgohp@ohp.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 15.08.2018 r. do godz. 15.45 z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „odpowiedź na ofertę pracy KG.ZKS.110.17.2018 na stanowisko Kierownik Zespołu Statystyki i Organizacji”.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna. 
Uwaga! 
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

W
 ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny OHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody, tj.: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Komendę Główną OHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 lat -  z uwagi na 3 letni okres przedawnienia roszczeń. (art. 4421 k.c.).
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Komendę Główną OHP z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 578 47 04.
 
 

Metadane

Data publikacji : 02.08.2018
Data modyfikacji : 28.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Anna Wasilewska

Opcje strony