Biuletyn Informacji Publicznej Młodzieżowe Biura Pracy - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.02.2018, 12:24

Młodzieżowe Biura Pracy

Podstawowym zadaniem Młodzieżowych Biur Pracy jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz umożliwianie bezrobotnej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych zdobycie zawodu. Ponadto, do zadań MBP należy prowadzenie poradnictwa zawodowego, a także współpraca z wojewódzkimi i rejonowymi urzędami pracy.

W MBP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 15. rok życia na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest zezwolenie rodzica lub opiekuna na podjęcie pracy. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.

Do zadań MBP należy:

- poszukiwanie i rejestracja uzyskanych ofert pracy,
- prowadzenie banku danych o pracodawcach,
- prowadzenie kart uczniów szkół średnich, absolwentów, bezrobotnych i osób poszukujących pracy,
- selekcja ofert pracy i wykaz osób poszukujących pracy w celu uzyskania odpowiednich pracodawców oraz pracowników,
- rozpoznawanie oczekiwań klienta w zakresie poszukiwanej pracy,
- udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty,
- kierowanie do pracy,
- udzielanie pomocy pracodawcy w doborze pracownika odpowiadającego ofercie pracy,
- organizowanie giełd i targów pracy,
- organizowanie innych przedsięwzięć umożliwiających kontakty poszukującego pracy z pracodawcami – spotkania, „mityngi pracy”,  
- informowanie młodzieży o możliwości przyjęcia do hufców pracy na terenie działalności CEiPM lub województwa,
- informowanie młodzieży o innych formach zatrudnienia organizowanych przez OHP i kierowanie jej do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej (na zastępstwo),
- współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności, szczególnie pośrednikami pracy z urzędów pracy,
- realizacja innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej,
- opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozda z zakresu swej działalności. 


Wszystkie usługi Młodzieżowego Biura Pracy prowadzone są bezpłatnie.
 

Adresy Młodzieżowych Biur Pracy


 

 

Metadane

Data publikacji 14.06.2005
Data modyfikacji 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL