Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
 
Podstawowym zadaniem Młodzieżowych Biur Pracy jest prowadzenie pośrednictwa pracy. MBP umożliwiają uczestnikom jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP, ich absolwentom i bezrobotnej młodzieży lokalnej następujące wsparcie:
  • podjęcie pierwszej pracy zgodnej z kwalifikacjami zawodowymi i predyspozycjami;
  • podjęcie pracy krótkoterminowej – sezonowej;
  • umożliwienie zmiany pracy młodemu człowiekowi, w sytuacji gdy praca, którą otrzymał jest niedostosowana do jego potrzeb;
  • udzielenie młodzieży wszechstronnej informacji dotyczącej możliwości i uwarunkowań na lokalnym rynku pracy;
  • kierowanie, w przypadku potrzeby, do innego specjalisty ds. rynku pracy – doradcy zawodowego (w celu otrzymania porady zawodowej) lub specjalisty ds. rozwoju zawodowego (celem udziału w szkoleniu zawodowym);
  • informowanie młodych ludzi o możliwości wzięcia udziału w projektach na rzecz rozwoju zawodowego.
Ponadto, do zadań MBP należy monitorowanie procesu zatrudnienia młodzieży i przebiegu nauki zawodu oraz współpraca z lokalnymi pracodawcami i innymi podmiotami zainteresowanymi zatrudnieniem młodzieży. Pośrednicy pracy dokonują rozpoznania lokalnego rynku pracy w celu weryfikowania gotowości pracodawców do zatrudnienia młodych ludzi i gromadzą informacje o nowych ofertach pracy pojawiających się na rynku.
 
Kadra pośredników pracy MBP realizuje zadania we współpracy z jednostkami opiekuńczo-wychowawczymi OHP, dociera do absolwentów tychże jednostek. Ponadto w MBP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 15. rok życia na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest zezwolenie rodzica lub opiekuna na podjęcie pracy. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.

Do zadań MBP należy:
pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców;
pozyskiwanie pracodawców i podtrzymywanie z nimi współpracy;
prowadzenie ewidencji uczestników OHP, absolwentów osób zgłaszających się do Biura w celu poszukiwania zatrudnienia;
udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy;
selekcja ofert pracy i wykaz osób poszukujących pracy w celu uzyskania odpowiednich pracodawców oraz pracowników;
kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej;
organizacja cyklicznych giełd pracy, organizacja bądź udział w lokalnie organizowanych targach pracy;
organizacja praktyk zawodowych;
monitorowanie przebiegu nauki zawodu przez uczestników OHP u pracodawców;
upowszechnianie informacji o działalności i możliwościach przyjęcia do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP;
prowadzenie działalności informacyjnej dla bezrobotnej młodzieży oraz pracodawców na temat lokalnego rynku pracy, zmian zachodzących na tym rynku, praw i obowiązków osób bezrobotnych, praw pracy wynikających z kodeksu pracy;

Wszystkie usługi Młodzieżowego Biura Pracy prowadzone są bezpłatnie.

Na dzień 1 lipca 2019 r. w kraju funkcjonuje 49 Młodzieżowych Biur Pracy. Ich adresy można znaleźć na stronach: Komendy Głównej OHPWojewódzkich Komend OHP oraz www.dokariery.pl

 

  

 

Metadane

Data publikacji : 14.06.2005
Data modyfikacji : 03.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Rozwoju Zawodowego
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka

Opcje strony

do góry