Biuletyn Informacji Publicznej Młodzieżowe Biura Pracy - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

Młodzieżowe Biura Pracy

Wtorek, 14 czerwca 2005

Podstawowym zadaniem Młodzieżowych Biur Pracy jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz umożliwianie bezrobotnej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych zdobycie zawodu. Ponadto, do zadań MBP należy prowadzenie poradnictwa zawodowego, a także współpraca z wojewódzkimi i rejonowymi urzędami pracy.

W MBP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 15. rok życia na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest zezwolenie rodzica lub opiekuna na podjęcie pracy. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.

Do zadań MBP należy:

- poszukiwanie i rejestracja uzyskanych ofert pracy,
- prowadzenie banku danych o pracodawcach,
- prowadzenie kart uczniów szkół średnich, absolwentów, bezrobotnych i osób poszukujących pracy,
- selekcja ofert pracy i wykaz osób poszukujących pracy w celu uzyskania odpowiednich pracodawców oraz pracowników,
- rozpoznawanie oczekiwań klienta w zakresie poszukiwanej pracy,
- udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty,
- kierowanie do pracy,
- udzielanie pomocy pracodawcy w doborze pracownika odpowiadającego ofercie pracy,
- organizowanie giełd i targów pracy,
- organizowanie innych przedsięwzięć umożliwiających kontakty poszukującego pracy z pracodawcami – spotkania, „mityngi pracy”,  
- informowanie młodzieży o możliwości przyjęcia do hufców pracy na terenie działalności CEiPM lub województwa,
- informowanie młodzieży o innych formach zatrudnienia organizowanych przez OHP i kierowanie jej do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej (na zastępstwo),
- współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności, szczególnie pośrednikami pracy z urzędów pracy,
- realizacja innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej,
- opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozda z zakresu swej działalności. 


Wszystkie usługi Młodzieżowego Biura Pracy prowadzone są bezpłatnie.
 

Adresy Młodzieżowych Biur Pracy


 

 

Metadane

Data publikacji : 14.06.2005
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL