Biuletyn Informacji Publicznej Młodzieżowe Centra Kariery - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

Młodzieżowe Centra Kariery

Środa, 27 lipca 2011

 

Młodzieżówe Centra Kariery są formami organizacyjnymi stacjonarnymi, funkcjonującymi w środowiskach lokalnych poza siedzibami Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży. Organizują komplementarne wsparcie dla młodzieży obejmujące dwa lub trzy rodzaje usług:

 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe;
 • w zależności od potrzeb szkolenia zawodowe uzupełniające umiejętności zawodowe uczestników, realizowane we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

W MCK zatrudnionych jest dwóch lub trzech specjalistów świadczących usługi rozwoju zawodowego – pośrednik pracy oraz jeden lub dwóch doradców zawodowych. 

Dzięki komplementarnemu układowi usług, młodzież może w jednej lokalizacji otrzymać wsparcie całościowe i zindywidualizowane, a wstępna rozmowa ma formę diagnozy potrzeb.

Oferta MCK jest skierowana przede wszystkim do młodzieży będącej pod opieką jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP oraz absolwentów tych jednostek, a także dostępna dla lokalnej młodzieży w wieku 15-25 lat, która ze względu na trudną sytuację środowiskową ma trudności z zafunkcjonowaniem na rynku pracy.

Program Młodzieżowych Centrów Kariery zawiera realizację trzech usług rynku pracy w układzie zintegrowanym, co oznacza, iż dobór ścieżki wsparcia dla indywidualnego klienta jest uzależniony od problemu, z którym przyszedł. Ścieżka wsparcia może obejmować działania zarówno tylko w jednej z trzech usług, jak i w każdej z nich.

Ścieżka wsparcia MCK obejmuje:

 • diagnozowanie całościowe potrzeb młodego człowieka w zakresie wsparcia na rzecz rynku pracy;
 • udzielanie informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego zarówno indywidualne, jak i grupowe;
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego;
 • projektowanie indywidualnych planów działania;
 • możliwość zaplanowania kariery w perspektywie długofalowej;
 • dopasowanie oferty pracy do warunków danego młodego człowieka, jego predyspozycji i kwalifikacji;
 • gromadzenie i przedkładanie młodzieży ofert zatrudnienia na lokalnym rynku;
 • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy młodzieżą poszukującą zatrudnienia a pracodawcami;
 • pomoc w znalezieniu stażu bądź praktyki;
 • współpraca z jednostkami opiekuńczo-wychowawczymi OHP w celu inicjowania i monitorowania procesu przygotowania uczestników OHP do przejścia z etapu edukacji do udzielania indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy;
 • nauczenie technik autoprezentacji;
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych;
 • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron;
 • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych).

W siedzibach MCK można również skorzystać z programów multimedialnych, gier szkoleniowych oraz filmów pomagających nabyć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia lub zakładaniu własnej firmy.

Na dzień 1 lipca 2019 r. w OHP funkcjonuje 144 Młodzieżowych Centrów Kariery. Ich adresy można znaleźć na stronach: Komendy Głównej OHPWojewódzkich Komend OHP oraz www.dokariery.pl

 

Metadane

Data publikacji : 27.07.2011
Data modyfikacji : 03.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Rozwoju Zawodowego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL