Biuletyn Informacji Publicznej Mobilne Centra Informacji Zawodowej - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 11:11

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Czwartek, 15 grudnia 2005  


Głównym zadaniem Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (MCIZ) jest realizacja poradnictwa zawodowego w formie mobilnej i stacjonarnej. Dzięki wyposażeniu w mikrobusy doradcy zawodowi mogą docierać do takich miejscowości i gmin, w których dostęp do poradnictwa zawodowego jest utrudniony. Dzięki mikrobusom doradcy zawodowi mogą przewozić materiały metodyczne i dydaktyczne niezbędne do realizacji spotkań grupowych i indywidualnych. MCIZ realizują sesje wyjazdowe głównie do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP, jak również innych instytucji zajmujących się młodzieżą potrzebującą wsparcia, np. młodzieżą po odbytym leczeniu dokonującą wyboru szkoły lub zawodu, młodzieżą w trudnej sytuacji socjalnej, młodzieżą, która ze względu na wiek nie kwalifikuje się do uczestnictwa w jednostce opiekuńczo-wychowawczej, jednak posiada deficyty edukacyjno-zawodowe, które utrudniają wkroczenie na rynek pracy. 

Każde MCIZ ma także swoją stacjonarną jednostkę, działającą niezależnie od wyjazdów w teren.

MCIZ prowadzą poradnictwo zawodowe, a przede wszystkim:

 • prowadzi zajęcia grupowe - spotkania informacyjne i grupowe porady zawodowe,
 • udziela informacji zawodowych,
 • prowadzi porady indywidualne. 
MCIZ oferują nowoczesną multimedialną informację o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach. Świadczą usługi dla uczestników OHP, absolwentów OHP i innej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i bezrobociem. Udzielają porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do zainteresowanych placówek. Współpracują z powiatowymi urzędami pracy i innymi instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zatrudnienia młodzieży, jak i wymiany dobrych praktyk. Sesje wyjazdowe MCIZ mogą odbywać się również do pracodawców, a także mogą w nich brać udział pośrednicy pracy, którzy udzielą młodzieży wsparcia w zakresie pośrednictwa pracy, a także odbywać wizyty u pracodawców.

Dzięki działalności MCIZ młodzi ludzie mają znacznie ułatwiony dostęp do:
 • informacji edukacyjno-zawodowej;
 • multimedialnych programów komputerowych;
 • informacji o rynku pracy;
 • specjalistycznych szkoleń, treningów interpersonalnych;
 • metod planowania kariery zawodowej oraz poszukiwania pracy;
 • szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;
 • testów, m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, które są wykorzystywane, aby lepiej ukierunkować zajęcia aktywizacyjne czy też indywidualnie dopasować pomoc do indywidualnych potrzeb. Ponadto wykorzystywane do pracy z młodym człowiekiem jest Narzędzie do badania Kompetencji - NBK;
 • tworzenia „Indywidualnego Projektu Kariery – Portfolio dla młodzieży”.
Uczestnicy usług MCIZ mogą bezpłatnie skorzystać z porad doradców zawodowych, wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, planowania ścieżki kariery zawodowej, orientacji zawodowej, zostanie poddany testom predyspozycji zawodowych. Ponadto doradcy zawodowi MCIZ mogą prowadzić inne zajęcia z zakresu rozwoju osobistego, co również sprzyja zwiększeniu możliwości do radzenia sobie z wejściem na rynek pracy, np. treningi interpersonalne, treningi asertywności, zajęcia stymulujące kreatywne myślenie. 
 
Na dzień 1 lipca 2019 r. w kraju funkcjonuje 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej. Ich adresy można znaleźć na stronach: Komendy Głównej OHP, Wojewódzkich Komend OHP oraz www.dokariery.pl

 

Metadane

Data publikacji : 15.12.2005
Data modyfikacji : 03.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Rozwoju Zawodowego
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2019 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL