Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 14:42

Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS

Wtorek, 13 marca 2012

 

 

W ramach unijnego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na terenie całego kraju są tworzone także Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS.

Oferta OSZ jest skierowana dla młodzieży w wieku 15-25 lat, głównie zagrożonej wykluczeniem społecznym, nieposiadającej odpowiedniego wykształcenia, o utrudnionym starcie w dorosłe życie, mającej trudności na rynku pracy i zarazem potrzebującej wsparcia w zakresie szkolenia zawodowego. Jednostki te są tworzone między innymi przy Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży, Ośrodkach Szkolenia i Wychowania, Centrach Kształcenia i Wychowania oraz Środowiskowych Hufcach Pracy.

Podstawowym zadaniem OSZ jest organizowanie i realizowanie szkoleń umożliwiających zdobycie, zmianę lub podwyższanie i uzupełnianie kwalifikacji w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy, doskonalenie kompetencji zawodowych, reorientację zawodową, opanowanie umiejętności zwiększających szanse i atrakcyjność na rynku pracy oraz kształtowanie zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Ośrodki Szkolenia Zawodowego samodzielnie realizują szkolenia, jak również są koordynatorem szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne, pełniąc jednocześnie rolę lokalnego banku informacji o firmach szkoleniowych i posiadanej przez nie ofercie edukacyjnej.

Oferta szkoleniowa OSZ tworzona jest na podstawie rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych, umożliwiających zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych obszarach, wskazanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy oraz dostosowanie wiedzy i umiejętności potencjalnych beneficjentów.


 


          
                                       Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
                                          w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
www.efs.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 13.03.2012
Data modyfikacji : 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wasilewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wasilewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Majka
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL