Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Deklaracja dostępności serwisu BIP Komendy Głównej OHP

Deklaracja dostępności serwisu BIP Komendy Głównej OHP

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Data publikacji strony internetowej: 1999-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-08

Strona internetowa BIP Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania i pomniejszania czcionki. Funkcja ta znajduje się po prawej stronie w górnej części ekranu.
 • Strona zawiera wersję kontrastową. Wersja kontrastowa nie zawiera ani zdjęć, ani ich opisów.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Sobolewska, adres email: k.sobolewska@ohp.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 22 578-47-40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa 

 1. Do budynku prowadzi wejście schodami od ul. Tamka 1. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. 
 2. Portiernia znajduje się na wprost wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na piętra budynku Komendy Głównej OHP prowadzą schody. W budynku nie ma windy oraz platformy przyschodowej.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.
 5. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

do góry