Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Szanowni Państwo

Poniżej znajdują się linki/filmy instruktażowe/ dotyczące:

a) złożenia oferty  https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-zlozenie-oferty

b) przygotowania postępowania https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-przygotowanie-postepowania

c) otwarcia ofert https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-otwarcie-ofert

d) deszyfrowania ofert https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-deszyfrowanie-ofert

e) szyfrowania ofert https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-szyfrowanie-ofert

 

Poniżej znaduje się Załącznik - Instrukcja Użytkownika Systemu miniPortal.

 

Komunikat w sprawie korzystania z miniPortalu

Już 18 października 2018 r. wchodzi w życie obowiązek elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

Wersja testowa miniPortalu już dostępna

Urząd Zamówień Publicznych, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, już dziś na swojej stronie internetowej  pod adresem:

https://miniportal-test.uzp.gov.pl

udostępnił testowe narzędzie służące zamawiającym do przygotowania procesu elektronizacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wersją testową miniPortalu.

Czym jest miniPortal

miniPortal to tymczasowe rozwiązanie dla zamawiających zapewniające komunikację elektroniczną, do czasu pełnego uruchomienia docelowego rozwiązania, którym będzie Platforma e-Zamówienia.

miniPortal to ogólnodostępne, uniwersalne, nieodpłatne, a także proste w użyciu narzędzie służące do komunikacji między zamawiającymi, a wykonawcami.

Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą składać do zamawiających w sposób bezpieczny oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

miniPortal jest narzędziem wykorzystującym dotychczasowe konta zamawiających zarejestrowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych  i jest zintegrowany z Platformą ePUAP za pośrednictwem której można składać oferty i wnioski w postępowaniach (formularze służące do komunikacji będą dostępne z chwilą pełnego wdrożenia miniPortalu).

Logowanie zamawiających do systemu będzie odbywać się za pomocą już istniejących kont zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Korzystanie z platformy ePUAP będzie wymagało ze strony zamawiającego posiadania konta podmiotu publicznego i skrzynki podmiotu publicznego ESP, natomiast ze strony wykonawcy założenia konta na platformie ePUAP w celu możliwości przesłania oferty za jej pośrednictwem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności przesyłanych ofert, wniosków i oświadczeń  rozwiązanie opiera się na współpracy dwóch niezależnych systemów:

  • ePUAP umożliwia złożenie, zmianę lub wycofanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ponadto, odpowiedzialny jest za przechowywanie zaszyfrowanych ofert na skrzynce odbiorczej zamawiającego oraz wszelką komunikację pomiędzy zamawiającym i wykonawcami dotyczącą postępowania, która odbywać się będzie za pomocą formularzy dostępnych na platformie ePUAP.
  • miniPortal odpowiedzialny jest za generowanie i pilnowanie kluczy do szyfrowania
    i deszyfrowania ofert.

Prowadzenie postępowań na miniPortalu

Nie czekamy z pełnym uruchomieniem miniPortalu do 18 października.

Wkrótce pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl zostanie uruchomiona produkcyjna wersja miniPortalu, uwzględniająca formularze komunikacji,  która umożliwi prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego drogą elektroniczną.

Szczegółowy plan działań na najbliższe dni

Informacje o miniPortalu

 

Informacja dla podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy.


Szanowni Państwo! 

Z uwagi na zbliżający się termin wejścia w życie przepisów o obowiązkowej elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmianę sposobu przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
Dla postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. złożenie JEDZ możliwe będzie jedynie w formie elektronicznej (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Natomiast od dnia 18 października 2018 r. powyższy wymóg obligatoryjnej formy elektronicznej pod rygorem nieważności, będzie dotyczył wszystkich oświadczeń i dokumentów, wymienionych w art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z póź. zm., dalej: ustawa Pzp), w tym m.in.  ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Konieczne staje się zatem wyposażenie osób, składających w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w kwalifikowany podpis elektroniczny.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Ponadto zachęcamy Państwa do zapoznania się z instrukcją składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przygotowaną przez Urząd Zamówień Publicznych zamieszczoną na stronie Urzędu (https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-strona-glowna/elektroniczny-jedz).

 

 

Metadane

Data publikacji : 19.02.2018
Data modyfikacji : 22.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych Justyna Szymczyk
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Majka
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Nowicki

Opcje strony

do góry