Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zamówieniu - nr postępowania 12/B/KGOHP/2018/ZWIRJ

Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynkach OHP na terenie Radzynia Podlaskiego i Zamościa w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0193/16 z dnia 10 lutego 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Termin składania ofert: 18.10.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcie ofert: 18.10.2018 r. godz. 10:15

Metadane

Data publikacji : 10.10.2018
Data modyfikacji : 10.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowicki Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Nowicki

Opcje strony

do góry